ՆԱԹՕ-Ի ԳԱԳԱԹԱԺՈՂՈՎ՝ ՎԱՐՇԱՒԻՈՅ ՄԷՋ

Վար­շա­ւիոյ մէջ այ­սօր տե­ղի կ՚ու­նե­նայ ՆԱ­ԹՕ-ի գա­գա­թա­ժո­ղո­վը, որ ա­ռաջ­նա­հերթ տեղ կը զբա­ղեց­նէ մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գի վրայ։ Եր­կօ­րեայ այս գա­գա­թա­ժո­ղո­վին կը վե­րագ­րուի ար­տա­սո­վոր նշա­նա­կու­թիւն՝ հա­մաշ­խար­հա­յին հրա­տապ հիմ­նախն­դիր­նե­րու ըն­թաց­քին եւ ա­նոնց նկատ­մամբ դա­շին­քի դիր­քա­ւոր­ման ա­ռու­մով։

Վար­շա­ւիոյ գա­գա­թը կը հա­մախմ­բէ ՆԱ­ԹՕ-ի թէ՛ ան­դամ եւ թէ՛ գոր­ծըն­կեր եր­կիր­նե­րու պե­տու­թիւն­նե­րու կամ կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րը։ Բուն գա­գա­թին զու­գա­հեռ՝ մի­ջան­կեալ գա­գա­թա­ժո­ղո­վի մը ձե­ւա­չա­փով կը մէկ­տե­ղուին նաեւ Աֆ­ղա­նիս­տա­նի մէջ ՆԱ­ԹՕ-ի կող­մէ յա­ռաջ տա­րուող «Հաս­տա­տա­կամ ա­ջակ­ցու­թիւն» ա­ռա­քե­լու­թեան մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րը։

ՆԱ­ԹՕ-ի այս կա­րե­ւոր գա­գա­թա­ժո­ղո­վին առ­թիւ Վար­շա­ւիոյ մէջ է Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա։ Լե­հաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ են նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան եւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան։

Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, աշ­խար­հի եօ­թա­նա­սուն եր­կիր­նե­րէն պե­տու­թիւն­նե­րու կամ կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­ներ ժա­մա­նած են Վար­շա­ւիա՝ ի­րենց ար­տա­քին գոր­ծոց եւ պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րուն հետ։ Ա­նոնց մի­ջեւ տե­ղի կ՚ու­նե­նան նաեւ երկ­կող­մա­նի շփում­ներ։ Վար­շա­ւիոյ գա­գա­թա­ժո­ղո­վը պատ­մա­կան է իր մաս­նա­կից­նե­րու ծա­ւա­լով, ո­րով­հե­տեւ աշ­խա­տան­քը կը կա­տա­րուի շուրջ 7 հա­զար հո­գիի ներգ­րա­ւու­մով։ Գա­գա­թա­ժո­ղո­վը կազ­մա­կեր­պուած է Վար­շա­ւիոյ Ազ­գա­յին մար­զա­դաշ­տի հա­մա­լի­րէն ներ­ս։

Ուրբաթ, Յուլիս 8, 2016