ՄԱԿ-Ի ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻՆ ԿՈՉԸ

ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Պան Քի Մուն յոր­դո­րեց ոչն­չաց­նել աշ­խար­հի բո­լոր մի­ջու­կա­յին զէն­քե­րը։ Ե­րէկ, ան այս­պի­սի կո­չով մը հան­դէս ե­կաւ՝ Սէու­լի մէջ կազ­մա­կեր­պուած խորհր­դա­ժո­ղո­վի մը առ­թիւ։ Տե­սո­ղա­կան մի­ջոց­նե­րով իր պատ­գա­մը փո­խան­ցեց ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րը։ Հա­րա­ւա­յին Քո­րէա­յի կա­ռա­վա­րու­թեան եւ հե­տա­զօ­տա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն ա­ռըն­թեր, Սէու­լի այդ խորհր­դա­ժո­ղո­վին կը մաս­նակ­ցին ՄԱԿ-ի 130 ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ ար­տա­սահ­մա­նէն մաս­նա­գէտ­ներ։

«Այժմ ե­կած է ժա­մա­նա­կը աշ­խու­ժաց­նե­լու հա­մար մեր ջան­քե­րը, որ­պէս­զի աշ­խար­հը ա­զա­տենք այդ ա­մե­նաա­ւե­րիչ զէն­քէն», նշած է Պան Քի Մուն, ո­րու հա­մոզ­մամբ՝ սա ա­մե­նա­կա­րե­ւոր խնդիրն է տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին եւ հա­մաշ­խար­հա­յին ա­պա­հով­ման տե­սան­կիւ­նէն։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 8, 2015