Արթուր Աբրահամ՝ Գերմանիոյ Տարուան Լաւագոյն Կռփամարտիկը

Հայազգի ար­հես­տա­վարժ կռփա­մար­տիկ, երկ­րորդ մի­ջին կար­գի աշ­խար­հի ա­խո­յեան Ար­թուր Աբ­րա­համ դար­ձեալ ճանչ­ցուե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ տա­րուան լա­ւա­գոյն կռփա­մար­տի­կը, յայտ­նեց Աբ­րա­հա­մի մամ­լոյ քար­տու­ղա­րը՝ Սի­րան Գրի­գո­րեան:

Գեր­մա­նա­կան «Պոքսս­փորթ» ամ­սա­գի­րին կող­մէ կա­տա­րուած քուէար­կու­թեան ըն­թաց­քին Աբ­րա­համ ա­պա­հո­վեց ա­ռա­ւե­լա­գոյն թի­ւով ձայ­նե­րը: Հայազգի կռփա­մար­տի­կը 7-րդ ան­գամ ըլ­լա­լով կը տի­րա­նայ այս տիտ­ղո­սին:

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016