ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ԳԵՂՐԱՐՈՒԵՍՏ

Ե­րե­ւա­նի մէջ այս ա­ռա­ւօտ բա­ցուե­ցաւ «Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի գե­ղա­րուեստ» խո­րագ­րեալ մեծ ցու­ցա­հան­դէս մը։ Պաշ­տօ­նա­կան բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղո­սեան։ Ձեռ­նար­կը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Չա­րենց» գրա­կա­նու­թեան եւ ա­րուես­տի թան­գա­րա­նի եր­դի­քին տակ։ Լու­սան­կա­րին մէջ նա­խա­րա­րը կ՚ե­րե­ւի ցու­ցա­հան­դէ­սը շրջե­լու ժա­մա­նակ։  

 

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016