Ալեքսանդր Սիրադեկեան Փարիզի մէջ ներկայացուց իր ՈՒՐՈՅՆ հաւաքածոն

Ռու­սաս­տա­նի մէջ ստեղ­ծա­գոր­ծող հա­յազ­գի տի­զայ­նըր Ա­լեք­սանդր Սի­րա­դե­կեան (Aleksander Siradekian) Ֆրան­սա­յի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Փա­րի­զի մէջ ըն­թա­ցող Նո­րա­ձե­ւու­թեան շաբ­թուան շրջա­նակ­նե­րէն ներս ներ­կա­յա­ցու­ցած է իր ստեղ­ծած հան­րա­յայտ «պո­չի­կա­ւոր» կօ­շիկ­նե­րու ա­ռանձ­նա­յա­տուկ հա­ւա­քա­ծոն:

Տա­ղան­դա­շատ դի­զայ­նը­րը Haute Couture հա­ւա­քա­ծոն ա­նուա­նած է Val de Loire: Այս հա­ւա­քա­ծո­յին մէջ Սի­րա­դե­կեան նե­րա­ռած է բա­ցա­ռա­պէս ձեռ­քով կա­րուած կօ­շիկ­նե­րու տասն ինք­նա­տիպ զոյգ, ո­րոնց եր­կու­քը՝ ման­կա­կան են:

Սի­րա­դե­կեան բարձ­րակ­րունկ կօ­շիկ­նե­րէն ա­մէն մէ­կը զար­դա­րած է «պո­չի­կով», ինչ­պէս նաեւ ժա­նեակ­նե­րով, շղար­շով, մե­տաք­սով, մար­գա­րիտ­նե­րով ու բիւ­րեղ­նե­րով: Կօ­շի­կի ա­մէն մէկ զոյ­գը պատ­րաստ­ւած է ինն շա­բա­թուան քրտնա­ջան աշ­խա­տան­քով:

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016