ԺԱՌԱՆԳՆԵՐՈՒՆ ՊԱՀԱՆՋԸ

Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան 34-րդ թա­գա­ւո­րին՝ Սուլ­թան Ապ­տիւլ­հա­մի­տի շա­ռա­ւիղ­նե­րը որ­պէս ժա­ռանգ ի­րա­ւա­կան պայ­քար կը մղեն՝ ի­րենց մեծ­հօր­մէ ժա­ռան­գուած կա­լուած­նե­րու սե­փա­կա­նու­թեան վերս­տին տի­րա­նա­լու հա­մար։ «Միլ­լի­յէթ» օ­րա­թեր­թը  տե­ղե­կա­ցուց, թէ աստ­ղա­բաշ­խա­յին ար­ժէ­քով այդ կա­լուած­նե­րու մա­սին տա­րի­նե­րէ ի վեր կ՚ըն­թա­նայ դա­տա­կան գոր­ծըն­թաց մը, իսկ յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 14-ին Իս­թան­պու­լի 12-րդ Ի­րա­ւուն­քի ա­տեա­նին մօտ նա­խա­տե­սուած է դա­տա­վա­րու­թիւն մը։

Ներ­կա­յիս գո­յու­թիւն ու­նի 250 հո­գիէ բաղ­կա­ցեալ ժա­ռանգ­նե­րու ցու­ցակ մը։ Այս հար­ցին շուրջ ստեղ­ծուած մաս­նա­գէտ­նե­րու յանձ­նա­խում­բը յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն տե­ղե­կա­գիր մը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ՝ յի­շեալ ցան­կին վրայ ընդգր­կուած ա­նուն­նե­րու ցե­ղա­յին կա­պե­րուն, ուս­տի եւ հա­ւա­նա­կան շա­հա­բա­ժին­նե­րուն շուրջ։

Սուլ­թան Ապ­տիւլ­հա­մի­տի ժա­ռանգ­նե­րուն կող­մէ պա­հան­ջուած կա­լուած­նե­րու շար­քին կը գտնուի նաեւ Կա­լա­թա­սա­րա­յ կղ­զին, Գու­րու­չէշ­մէ։ Ծա­նօթ է, որ այդ կղզին ան­ցեա­լի մէջ պատ­կա­նած է նաեւ օս­մա­նեան ար­քու­նի ճար­տա­րա­պետ­նե­րու՝ Պա­լեան­նե­րու գեր­դաս­տա­նին, իսկ ա­ւե­լի վերջ ժա­ռանգ­նե­րու բա­ցա­կա­յու­թեան պատ­ճա­ռով սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը ան­ցած է նախ Պե­տա­կան գան­ձին, ա­ւե­լի վերջ ալ՝ Կա­լա­թա­սա­րայ մար­զա­կում­բին։

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016