Մահացած է Ելեկտրոնական Նամակի Գիւտի Հեղինակը

74 տա­րե­կա­նին մա­հա­ցած է ե­լեկտ­րո­նա­կան նա­մա­կի (E.mail) գիւ­տի հե­ղի­նակ Ռէյ Թոմ­լին­սըն:

Հա­մա­կարգ­չա­յին ծրագ­րա­ւո­րո­ղը 1971 թուա­կա­նին ը­րած է իր գիւ­տը եւ յօ­րի­նած յայտ­նի «շնիկ»՝ @ նշա­նը բո­լոր ե­լեկտ­րո­նա­կան հաս­ցէ­նե­րը ի­րա­րու կա­պե­լու հա­մար:

2012 թուա­կա­նին Թոմ­լին­սըն ընդգր­կուած է Հա­մա­ցան­ցի փառ­քի սրա­հին մէջ:

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016