ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԻՏԱԼԻԱ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան մը ձեռ­նար­կեց դէ­պի Ի­տա­լիա եւ Վա­տի­կան։

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Հռո­մի մէջ, Սերժ Սարգսեան կը հիւ­րըն­կա­լուի Ի­տա­լիոյ բարձ­րա­գոյն ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։ «Վիթ­թո­րիա­նօ» թան­գա­րա­նին մէջ վա­ղը ան կը մաս­նակ­ցի «Հա­յաս­տան. տա­պա­նի ժո­ղո­վուրդ» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սին, որ կազ­մա­կերպուած է 2015-ի տա­րե­լի­ցին շրջագ­ծով։

Շա­բաթ, Ապ­րի­լի 11-ին, Նա­փո­լի քա­ղա­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեցւոյ մէջ Սերժ Սարգ­սեան եւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ներ­կայ կը գտնուին Կար­տի­նալ Սե­փէի կող­մէ մա­տու­ցուե­լիք Ս. Պա­տա­րա­գին։ Ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին բա­ցու­մը կը կա­տա­րուի յու­շա­կո­թո­ղի մը։ Ջու­ղա­յի խաչ­քա­րե­րէն մէ­կուն կրկնօ­րի­նա­կը հան­դի­սա­ւո­րա­պէս կ՚օ­ծուի այս առ­թիւ։

Հռո­մի մէջ Սերժ Սարգ­սեան կը մէկ­տե­ղուի նաեւ ՄԱԿ-ի Պա­րէ­նի եւ գիւ­ղատն­տե­սու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան ընդ­հա­նուր տնօ­րէ­նին հետ։

Շա­բա­թա­վեր­ջին՝ Կի­րա­կի, Ապ­րի­լի 12-ին Սերժ Սարգ­սեան կը գտնուի Վա­տի­կա­նի մէջ, նոյն­պէս Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին հետ։ Ս. Պետ­րո­սի տա­ճա­րին մէջ Սերժ Սարգ­սեան եւ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ներ­կայ կը գտնուին Հռո­մէա­կան Կա­թո­լիկ Ե­կե­ղեց­ւոյ Քա­հա­նա­յա­պետ Տ.Տ. Ֆրան­սիս­քոս Ա. Սրբա­զան Պա­պին կող­մէ մա­տու­ցուե­լիք Ս. Պա­տա­րա­գին։ Նոյն­պէս 2015-ի տա­րե­լի­ցին ձօ­նուած է այս ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ ի­տա­լա­կան զա­նա­զան լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րուն մօտ հրա­պա­րա­կում­ներ լոյս տե­սան վեր­ջին օ­րե­րուն։ Կը նա­խա­տե­սուի, որ այս Ս. Պա­տա­րա­գին մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րէ նաեւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը։

Դէ­պի Հռոմ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Սերժ Սարգ­սեա­նին կ՚ըն­կե­րա­նայ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ պա­տուի­րա­կու­թիւն մը։ Հարկ է նշել, որ Սերժ Սարգ­սեան կ՚ըլ­լայ այն ա­ռա­ջին պե­տու­թեան ղե­կա­վա­րը, ո­րու ձեռ­քը պաշ­տօ­նա­կան ըն­դու­նե­լու­թեան մը շար­ժա­ռի­թով կը թօ­թուէ Ի­տա­լիոյ նոր նա­խա­գա­հը՝ Սեր­ճիօ Մա­թա­րել­լա։ Հե­տե­ւա­բար, դի­ւա­նա­գի­տա­կան շրջա­նակ­նե­րը այս ա­ռու­մով ա­ռանձ­նա­յա­տուկ նշա­նա­կու­թիւն մը կը վե­րագ­րեն սոյն այ­ցե­լու­թեան։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 9, 2015