«Վրիպակ 53»ի Դէմ Զայրոյթը Կ՚աճի, Երբ Apple-ի Ծրագրի Թարմացումը Կը Սպառնայ Սպաննել Iphone 6-ը

«Կար­տիըն» թեր­թի յօ­դուա­ծա­գիր Մայլզ Պրիկ­նալ անդ­րա­դար­ձած է  բջի­ջա­յին նո­րա­գոյն սար­քի թե­րու­թեան:

«Վրի­պակ 53»ի զայ­րոյ­թը կ՚ա­ճի, երբ Apple-ի հա­մա­կարգ­չա­յին ծրա­գի­րի(software) թար­մա­ցու­մը կը սպառ­նայ սպան­նել քու iPhone 6-դ: Ձեր բջի­ջա­յին հե­ռա­ձայ­նը ա­նար­ժէք կը դառ­նայ, ե­թէ ա­տի­կա եր­րորդ կողմ մը նո­րո­գէ: Բայց ո՛չ զգու­շա­ցում կայ, ո՛չ ալ նո­րո­գու­թիւն:

Apple-ի ա­ռա­ջին iPhone 6-ը գնող յա­ճա­խոր­դը եր­ջա­նիկ էր… բայց ատ­կէ ի վեր գոր­ծա­ծող­նե­րը դժգո­հե­ցան խնդիր­նե­րէ՝ խոր-հըր­դա­ւոր «վրի­պակ 53» հա­ղոր­դա­գի­րով: Հա­զա­րա­ւոր ան­ձեր, ո­րոնք  iPhone 6 կը գոր­ծա­ծեն, կը նշեն, որ ի­րենց հե­ռա­ձայն­նե­րը գրե­թէ ա­նար­ժէք դար­ձած են, ո­րով­հե­տեւ  Apple- ի վեր­ջին գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու հա­մա­կար­գը մնա­յուն կ՚ան­ջա­տէ հե­ռա­ձայ­նը, ե­թէ յայտ­նա­բե­րէ, որ սար­քը նո­րո­գած է Apple-ին չառըն­չուող մաս­նա­գէտ մը: Ար­հես­տա­գի­տու­թեան աշ­խար­հէն դուրս հա­մե­մա­տա­բար քիչ մար­դիկ տե­ղեակ են, այս­պէս կո­չուած, «վրի­պակ 53»ի խնդրին, բայց ե­թէ ձե­զի պա­տա­հի, դուք կը տե­ղե­կա­նաք ա­տոր: Ըստ այս հար­ցի մաս­նա­գէտ լրագ­րո­ղի մը, ա­տի­կա «կը սպան­նէ ձեր iPhone»ը:

Բայց խնդի­րը միայն ի յայտ կու գայ, երբ Apple  iPhone-ի ծրագ­րի վեր­ջին տար­բե­րա­կը՝ iOS 9 կը տե­ղադ­րուի: Նո­րո­գու­թե­նէ մը ետք հե­ռա­ձայ­նը կրնայ կա­տա­րե­լա­պէս աշ­խա­տիլ շա­բաթ­ներ կամ ա­միս­ներ:

Տե­ղադ­րու­մէն ետք, մեծ թի­ւով մար­դիկ սար­սա­փով կը հե­տե­ւին, թէ ինչ­պէս 1000 տո­լար ար­ժող ի­րենց հե­ռա­ձայ­նը, ան­գոր­ծա­ծե­լի կը դառ­նայ: Սար­քին մէջ տե­ղադ­րուած նկար­նե­րը  կամ այլ տուեալ­ներ ընդ­միշտ կ՚ան­հե­տա­նան: Մաս­նա­գէտ­ներ կը պնդեն, որ  Apple քա­ջա­տե­ղեակ է խնդրին, բայց ո­չինչ ը­րած է  զգու­շաց­նե­լու օգ­տա­գոր­ծող­նե­րը, որ ի­րենց հե­ռա­ձայ­նը կրնայ ան­գոր­ծա­ծե­լի դառ­նալ, ե­թէ տե­ղադ­րեն iOS թար­մա­ցու­մը:

Լրագ­րող-լու­սան­կա­րիչ Ան­թո­նիօ Օլ­մոս ը­սաւ, որ այս խնդի­րը իր հե­ռա­ձայ­նին պա­տա­հե­ցաւ, երբ թար­մա­ցուց իր հա­մա­կարգ­չա­յին ծրա­գի­րը: Օլ­մոս իր սար­քը նա­խա­պէս նո­րո­գու­թեան տուած էր, երբ Մա­կե­դո­նիա կը գտնուէր: «Պալ­քա­նեան եր­կիր­նե­րուն մէջ կը հե­տե­ւէի ներ­գաղ­թեալ­նե­րու տագ­նա­պին, երբ հե­ռա­ձայնս ձեռ­քէս ին­կաւ: Ո­րով­հե­տեւ աշ­խա­տան­քիս հա­մար կեն­սա­կան էր ա­տի­կա, նո­րո­գել տուի տե­ղա­կան խա­նու­թի մը մէջ, քա­նի Apple վա­ճա­ռա­տու­ներ չկան այդ երկ­րին մէջ: Ա­նոնք նո­րո­գե­ցին պաս­տա­ռը եւ հիմ­նա­կան կո­ճա­կը (home button), եւ սար­քը կա­տա­րեալ աշ­խա­տե­ցաւ: Ան կ՚ը­սէ, թէ այ­լեւս ա­տոր մա­սին չէ մտա­ծած, մին­չեւ որ Apple-էն ստա­ցած է ըն­թա­ցիկ յի­շե­ցում մը՝ նո­րա­գոյն ծրա­գի­րը տե­ղադ­րե­լու: Ան ըն­դու­նած է թար­մա­ցու­մը, սա­կայն քա­նի մը երկ­վայր­կեան ետք հե­ռա­ձայ­նին պաս­տա­ռին վրայ յայտ­նուած է «վրի­պակ 53»ը եւ … հե­ռա­ձայ­նը՝ մա­հա­ցած: Օլ­մոս, որ տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին խո­շոր գու­մար­ներ ծախ­սած է Apple ար­տադ­րու­թիւն­ներ գնե­լով, երբ հե­ռա­ձայ­նը տա­րած է ըն­կե­րու­թեան Լոն­տո­նի մէկ վա­ճա­ռա­տու­նը, անձ­նա­կազ­մը ը­սած է, որ ի­րենք ո­չինչ կրնան ը­նել, այս հե­ռա­ձայ­նը այժմ նետուե­լիք է, եւ թէ՝ պէտք է 550 տո­լար վճա­րէ փո­խա­րի­նու­մի հա­մար:

Օլ­մո­սի նման կան հա­զա­րա­ւոր­ներ, ո­րոնք ի­րենց  Apple մակ­նի­շի բջի­ջա­յին­նե­րու նո­րո­գու­թիւ­նը, ան­տե­ղեակ այս բար­դու­թիւն­նե­րէն, յանձ­նած են եր­րորդ կող­մի մը: Կրնա՞յ Apple-ի այս քայ­լը, որ կար­ծես թէ նա­խա-գըծւած է ան­կախ նո­րո­գող­նե­րը դուրս մղե­լու մրցակ­ցու­թե­նէն, հա­կա­սել մրցակ­ցու­թեան օ­րէնք­նե­րուն: Օ­րի­նակ, ինք­նա­շարժ ար­տադ­րող­նե­րը ար­տօ­նուած չեն պնդե­լու, թէ գնող­նե­րը միայն ըն­կե­րու­թիւն­նե­րուն մօտ պէտք է նո­րո­գեն ի­րենց ինք­նա­շարժ­նե­րը:

Բրի­տա­նիոյ մէջ Apple շուրջ 500 տո­լար կը գան­ձէ նո­րո­գե­լու հա­մար iPhone 6-ի հիմ­նա­կան կո­ճա­կը, մինչ ան­կախ նո­րո­գող­ներ  այդ գու­մա­րին չնչին մէկ մա­սը կը պա­հան­ջեն: Գա­լի­ֆոր­նիա­յէն մաս­նա­գէտ Քայլ Իենս, որ կը ղե­կա­վա­րէ iFixit կայ­քը, կ՚ը­սէ. «Ա­սի­կա մեծ խնդիր է: Մեր կայ­քին մէջ «վրի­պակ 53»ի ա­ւե­լի քան 183 հա­զար հա­րուած­ներ կան, եւ ա­սի­կա լուրջ խնդիր է  Apple օգ­տա­գոր­ծող­նե­րուն հա­մար»: Ըստ ա­նոր, պարզ չէ, թէ ար­դեօք ա­սի­կա մի­տում­նա­ւո՞ր քայլ մըն է՝ ստի­պե­լու մար­դոց, որ­պէս­զի Apple-ի յանձ­նեն ի­րենց հե­ռա­ձայն­նե­րու նո­րո­գու­թիւ­նը: «Ա­մէն պա­րա­գա­յի, Apple-ի տե­սա­կէ­տը այն է, որ չ՚ու­զեր եր­րորդ կող­մեր նո­րո­գեն իր ար­տադ­րու­թիւն­նե­րը»:

Apple ըն­կե­րու­թեան բան­բեր մը լրա­տու մի­ջոց­նե­րու ը­սաւ. «Մենք կը պաշտ­պա­նենք մատ­նա­հետ­քի տուեալ­նե­րը՝ օգ­տա­գոր­ծե­լով անվ­տանգ սարք մը, որ յա­տուկ կեր­պով զու­գոր­դուած է ինք­նու­թեան ցու­ցի­չին (ID sensor): Երբ iPhone-ի նո­րո­գու­թիւ­նը կը կա­տարուի Apple-ի վա­ճա­ռա­տու­նե­րու մէջ կամ լիա­զօ­րուած մաս­նա­գէտ­նե­րու կող­մէ, այս խնդիր­նե­րը չեն ծա­գիր: Ե­թէ յա­ճա­խոր­դի մը iPhone-ի պաս­տա­ռին վրայ յայտ­նուի «վրի­պակ 53»ը, մենք խոր­հուրդ կու տանք դի­մե­լու միայն Apple-ի»:

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Օգ­տա­գոր­ծուած աղ­բիւ­ներ՝

«Կար­տիըն» եւ «Պի.Պի.Սի»

Շաբաթ, Ապրիլ 9, 2016