ԴԱՏԱՎՃԻՌ ԵՒ ԸՆԴՎԶՈՒՄ

Ընդ­դի­մա­դիր կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րէն ՄՀՓ­-ի շար­քե­րէն ներս կ՚ապ­րուի ա­լե­կո­ծեալ շրջան մը։ Մի­ջո­ցէ մը ի վեր կու­սակ­ցու­թեան ներ­քին ընդ­դի­մու­թիւ­նը կը փոր­ձէ ա­պա­հո­վել ար­տա­հերթ հա­մա­գու­մա­րի մը կազ­մա­կեր­պուի­լը։ Իսկ կու­սակ­ցա­պետ Տեւ­լէթ Պահ­չե­լի եւ իր հա­մա­խոհ­նե­րը ըն­թացք չեն տար այդ պա­հան­ջին։

Մի­ջոց մը ա­ռաջ ընդ­դի­մա­դիր­ներ ստո­րագ­րու­թիւն­ներ հա­ւա­քած էին՝ կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վա­րու­թե­նէն պա­հան­ջե­լով ար­տա­հերթ ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի գու­մա­րուի­լը։ Այդ ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րը կու­սակ­ցու­թեան կեդ­րո­նա­տե­ղիին մէջ պաշ­տօ­նա­պէս պի­տի ներ­կա­յա­ցուէին փաս­տա­բան­նե­րու կող­մէ, սա­կայն այդ հանգ­րուա­նին ծա­գած էր լուրջ լա­րուա­ծու­թիւն մը։ Հե­տե­ւա­բար ընդ­դի­մա­դիր­նե­րը դատ բա­ցած էին Ան­գա­րա­յի 12-րդ ի­րա­ւա­կան ա­տեա­նին մօտ։ Դա­տա­րա­նը ե­րէկ ար­ձա­կեց իր վճի­ռը, որ կը նա­խա­տե­սէ ստեղ­ծել կար­գա­դիր յանձ­նա­խումբ մը՝ հա­մա­գու­մա­րի կոչ ուղ­ղե­լու հա­մար։

Այս մթնո­լոր­տին մէջ Տեւ­լէթ Պահ­չե­լի հեր­թա­կան ան­գամ հան­դէս ե­կաւ ար­մա­տա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւ­նով մը ու նշեց, թէ ոե­ւէ մէ­կը պէտք չէ ակն­կա­լէ ար­տա­հերթ ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի գու­մա­րուի­լը։ Կու­սակ­ցա­պե­տը նշեց, թէ դա­տա­կան ճա­նա­պարհ­նե­րը տա­կա­ւին չեն ա­ւար­տած եւ այս վճի­ռը կա­րե­լի է յանձ­նել Վճռա­բեկ ա­տեա­նի քննարկ­ման։ Պահ­չե­լի ա­ւել­ցուց, թէ կու­սակ­ցու­թեան հեր­թա­կան հա­մա­գու­մա­րը նա­խա­տե­սուած է 18 Մարտ 2018 թուա­կա­նին եւ այդ­պէս ալ պի­տի ըլ­լայ։ «Մենք այդ­պէս դիւ­րու­թեամբ չենք կրնար յանձ­նել կու­սակ­ցու­թիւ­նը։ Դա­տա­կան մի­ջոց­նե­րը պի­տի օգ­տա­գոր­ծենք այս նպա­տա­կով եւ թէ մին­չեւ վերջ։ Ոե­ւէ մէ­կը մեզ­մէ ար­տա­հերթ հա­մա­գու­մա­րի մը ակն­կա­լու­թիւ­նը չու­նե­նայ, բա­ցի հեր­թա­կան հա­մա­գու­մա­րէն։ Դա­տա­կան ճա­նա­պար­հը ի­րենք օգ­տա­գոր­ծե­ցին, հի­մա ալ մենք պի­տի սկսինք օգ­տա­գոր­ծել», յայ­տա­րա­րեց Պահ­չե­լի։ 

Շաբաթ, Ապրիլ 9, 2016