ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՎՐԱՅ ՀԱՑԱԴՈՒԼ

Ե­րե­ւա­նի Ա­զա­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ կը շա­րու­նա­կուի հա­ցա­դու­լը այն ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն, ո­րոնք կը բո­ղո­քեն Հա­յաս­տա­նի մէջ ե­լեկտ­րա­կան ու­ժա­նիւ­թի սա­կա­գի­նի բարձ­րաց­ման դէմ։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, «Ո՛չ թա­լա­նին» նա­խա­ձեռ­նու­թեան կող­մէ վեր­ջին օ­րե­րուն բո­ղո­քի մեծ ցոյց մը տե­ղի ու­նե­ցած էր Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Այս շրջագ­ծով շուրջ եր­կու շա­բաթ եր­թե­ւե­կու­թեան փակ մնա­ցած էր մայ­րա­քա­ղա­քի  բա­նուկ պո­ղո­տա­նե­րէն Բաղ­րա­մեա­նը։ Եր­կու շա­բաթ սպա­սե­լէ վերջ ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը մի­ջամ­տե­լով բա­ցած էր պո­ղո­տան։ Այդ փու­լէն վերջ, խումբ մը ե­րի­տա­սարդ­ներ հա­ցա­դու­լի ձեռ­նար­կած էին Ա­զա­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ։ Ա­նոնք ներ­կա­յիս Օ­փե­րա­յի մուտ­քին վրա­նի մը հո­վա­նիին տակ կը տե­ւա­կա­նաց­նեն ի­րենց հա­կազ­դե­ցու­թիւ­նը։ Այս ըն­թաց­քին պաշ­տօ­նա­կան մար­մին­նե­րու կար­գադ­րու­թեամբ՝ հա­ցա­դու­լի ձեռ­նար­կած ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն նկատ­մամբ կը ցու­ցա­բե­րուի բժշկա­կան խնամք, մաս­նա­գէտ­ներ կը հե­տե­ւին ա­նոնց ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան ըն­թաց­քին։ 

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015