ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԼՈՒՐՋ ԱՄՐՈՑՆԵՐ

Յա­ռա­ջի­կայ եր­կու ա­միս­նե­րուն Հա­յաս­տա­նի մէջ պի­տի բա­ցուին ե­րեք խո­շոր ա­ռող­ջա­պա­հա­կան կեդ­րոն­ներ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Հա­յաս­տա­նի Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րար Ար­մէն Մու­րա­տեան վեր­ջերս բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուաւ այս կա­պակ­ցու­թեամբ։ Այս­պէս, Յու­լիս-Օ­գոս­տոս ա­միս­նե­րուն նա­խա­տե­սուած է այդ ե­րեք ա­ռող­ջա­պա­հա­կան կեդ­րոն­նե­րուն բա­ցու­մը։

Վե­րո­յի­շեալ­նե­րուն ա­ռա­ջինն է՝ ա­րիւ­նա­բա­նու­թեան կեդ­րո­նը, որ փոխ­պա­տուաստ­ման յա­տուկ բա­ժին մըն ալ պի­տի ու­նե­նայ։ Միւս­ներն են՝ ռա­տիօի­զո­թոփ­նե­րու ար­տադ­րու­թեան կեդ­րո­նը եւ հի­ւան­դու­թիւն­նե­րու կան­խար­գիլ­ման կեդ­րո­նա­կան մաս­նա­շէն­քը։ Վեր­ջերս Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը 224 մի­լիոն հայ­կա­կան դրամ յատ­կա­ցու­ցած է՝ ռա­տիօի­զո­թոփ­նե­րու ար­տադ­րու­թեան կեդ­րո­նը անհ­րա­ժեշտ գոյ­քով հա­մալ­րե­լու եւ բա­րե­կար­գե­լու հա­մար։

«Կեդ­րո­նը պի­տի ի­րա­կա­նաց­նէ ռա­տիօի­զո­թոփ­նե­րու ար­տադ­րու­թիւն, որ պէտք է հա­մա­պա­տաս­խա­նէ GMP չա­փա­նիշ­նե­րուն», ը­սաւ նա­խա­րա­րը, ո­րու հա­մոզ­մամբ՝ տե­սա­կան եւ կի­րա­ռա­կան մշա­կում­նե­րու միա­ւո­րու­մը այս ո­լոր­տի բժշկու­թեան պի­տի ա­պա­հո­վէ ո­րա­կի բո­լո­րո­վին նոր մա­կար­դակ մը։ Սոյն կեդ­րո­նը օժ­տուած պի­տի ըլ­լայ ժա­մա­նա­կա­կից հոս­քա­յին ա­րա­գա­ցու­ցիչ­նե­րով, ախ­տո­րո­շիչ հզօր տար­րա­լու­ծա­րա­նով եւ այլ անհ­րա­ժեշտ սար­քա­ւո­րում­նե­րով։ Առ այժմ այս կեդ­րո­նը պի­տի կա­րե­նայ ծա­ռա­յու­թիւն մա­տու­ցել տա­րե­կան շուրջ հա­զար հի­ւան­դի հա­մար։ 

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016