Հա­լէպ ծան­րօ­րէն հրթիռաԿՈԾուած. Կան 20 զո­հեր եւ 150 վի­րա­ւոր­ներ

«Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջէն կը կար­դանք.-

Հա­լէ­պի տար­բեր շրջան­ներ ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէի ժա­մե­րէն սկսեալ դար­ձած են թի­րախ ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րում­նե­րու հրթի­ռար­ձա­կում­նե­րուն: Ծանր հրթի­ռար­ձակ­ման են­թար­կուած է մաս­նա­ւո­րա­պէս Հա­լէ­պի «Մո­քամ­պօ» եւ «Ալ Ֆըր­քա­ն» թա­ղա­մա­սե­րը, ուր զո­հե­րուն թի­ւը հա­սած է 20-ի: Կը հա­ղոր­դուի նաեւ, որ հրթի­ռար­ձա­կում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով վի­րա­ւո­րեալ­նե­րուն թի­ւը հա­սած է 150-ի:  Հա­լէպ քա­ղա­քի գլխա­ւոր հի­ւան­դա­նոց­նե­րը հան­րու­թեան կոչ ուղ­ղած են խնդրելով բո­լոր տե­սա­կի ա­րեան պա­շար­ներ: Մինչ այդ, Հա­լէ­պի հայ­կա­կան «Նոր Գիւ­ղ» եւ «Ա­զի­զի­է» թա­ղա­մա­սե­րը եւս ա­ւե­լի վաղ հրթի­ռար­ձա­կում­նե­րու են­թարկուած են ու ցարդ տե­ղե­կու­թիւն­ներ չկան այդ շրջան­նե­րուն մէջ ե­ղած մարդ­կա­յին կո­րուստ­նե­րու մա­սին:

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016