ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆ ՈՒ ՆՈՐ ԱՆՈՒՆ

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան հեր­թա­կան ժո­ղո­վը, ո­րու ա­ւար­տին Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան յայ­տա­րա­րեց իր հրա­ժա­րա­կա­նին մա­սին։ Այս առ­թիւ ան ը­սաւ, թէ երկ­րի հա­սա­րա­կու­թիւ­նը տա­կա­ւին կը մնայ բե­ւե­ռա­ցած, ուս­տի պէտք են նոր մօ­տե­ցում­ներ։ «Իմ ամ­բողջ քա­ղա­քա­կան կեն­սագ­րու­թեան ըն­թաց­քին ես պայ­քա­րած են քա­ղա­քա­կան անջր­պետ­նե­րու դէմ՝ աշ­խա­տե­լով հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կա­մուրջ­նե­րու կա­յաց­ման հա­մար», ա­ւել­ցուց ան։

Աբ­րա­հա­մեա­նի հրա­ժա­րա­կա­նէն վերջ, ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ իշ­խա­նու­թեան գլուխ գտնուող Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան գե­րա­գոյն մարմ­նի նիս­տը։ Ինչ­պէս ար­դէն մի­ջո­ցէ մը ի վեր կ՚ակն­կա­լուէր, ո­րո­շուե­ցաւ վար­չա­պե­տի պաշ­տօ­նին հա­մար թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադ­րել Կա­րէն Կա­րա­պե­տեա­նը։ Այս վեր­ջի­նը քա­նի մը տա­րի ա­ռաջ կարճ շրջան մը ե­ղած էր Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ։

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ըն­դու­նած է Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի հրա­ժա­րա­կա­նը։ Սահ­մա­նադ­րու­թեան տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րով, տասն օ­րուան ըն­թաց­քին Սերժ Սարգ­սեան պէտք է նշա­նա­կէ նոր վար­չա­պե­տը։ Աբ­րա­հա­մեա­նի հրա­ժա­րա­կա­նին զու­գա­հեռ՝ Նա­խա­րա­րաց խոր­հուր­դի բո­լոր ան­դամ­նե­րը պաշ­տօ­նա­կա­տա­րի կար­գա­վի­ճա­կով ի­րենց ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը պի­տի շա­րու­նա­կեն մին­չեւ նոր կա­ռա­վա­րու­թեան ձե­ւա­ւո­րուի­լը։

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան կու­սակ­ցու­թեան գե­րա­գոյն մարմ­նի ե­րէ­կուան ժո­ղո­վին նա­խա­գա­հեց Սերժ Սարգ­սեան։ Նիս­տէն վերջ կու­սակ­ցու­թեան փոխ-նա­խա­գահ­նե­րէն Ար­մէն Ա­շո­տեան յայ­տա­րա­րեց, որ լուրջ փո­փո­խու­թիւն­ներ պի­տի ըլ­լան երկ­րի կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գէն ներս։ 

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016