ՎԻԹԽԱՐԻ ՎՆԱՍՆԵՐ

«Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջին վրայ կը կար­դանք.-

«Այս տա­րի ե­ղած բնա­կան ա­ղէ­տը ա­ռա­ջինն էր Լուի­զիա­նա նա­հան­գի պատ­մու­թեան մէ­ջ» «Ա­րե­ւել­ք­»ին յայտ­նեց Վազ­գէն Գալ­թաք­ճեան: «Քա­ղա­քին մէջ կան ութ գե­տեր, ո­րոնք Մի­սի­սի­փիին մէջ չեն թա­փիր եւ ա­նոնք՝ ե­րե­քու­կէս օր շա­րու­նա­կուող տե­ղա­տա­րափ անձ­րեւ­նե­րու հե­տե­ւան­քով միա­սին յոր­դե­ցան եւ ջու­րը խու­ժեց քա­ղա­ք», ը­սաւ ան: Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Լուի­զիա­նա նա­հան­գի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պա­թոն Ռու­ժի շրջա­կայ­քը գտնուող գիւ­ղա­քա­ղաք­նե­րը վնա­սուած են, ի մաս­նա­ւո­րի եր­կու գիւ­ղա­քա­ղաք­ներ, ո­րոնց 90 առ հա­րիւ­րը մնա­ցած է ջու­րի տակ: Գալ­թաք­ճեան նշեց, որ կա­ռա­վա­րու­թեան տուեալնե­րուն հա­մա­ձայն՝ 45 հա­զար տու­ներ եւ 20-25 հա­զար գոր­ծա­տե­ղի­ներ ընկղ­մած են ջու­րե­րուն մէջ:

«Ե­ղա­ծը ան­նա­խա­դէպ էր, հա­կա­ռակ ա­նոր, որ պե­տա­կան մար­մին­ներ նա­խա­տե­սած էին գե­տին յոր­դի­լը, բայց ոչ այս­քան ա­հա­ւոր: Ոչ ոք պատ­րաստ էր այս ա­ղէ­տին: 13 զո­հեր ե­ղան, ո­րով­հե­տեւ շա­տեր ի­րենց տու­նե­րէն հե­ռա­ցան, իսկ մնա­ցեալ­նե­րը փրկուե­ցան  շտապ օգ­նու­թեան մար­մին­նե­րու ճի­գե­րով», ը­սաւ Գալ­թաք­ճեան:

Ան նաեւ դի­տել տուաւ, որ այդ շրջա­նին մէջ կ՚ապ­րին քա­ռա­սուն հայ ըն­տա­նիք­ներ, ո­րոնց­մէ չորս ըն­տա­նիք­նե­րու տու­նե­րը ջու­րով լե­ցուե­ցան, ո­րով­հե­տեւ ի­րենց տու­նե­րը ա­ւե­լի ցած մա­կե­րե­սի վրայ կը գտնուէին: Այս ըն­տա­նիք­նե­րը՝ ի­րենց ստա­ցուած­քը ամ­բող­ջո­վին կորսն­ցու­ցին ու ա­պաս­տա­նե­ցան այլ հայ­րե­նա­կից­նե­րու մօտ: Ա­նոնց­մէ մին էր Խա­չիկ Մու­թա­ֆեա­ն, որ մէ­կու­կէս օր իր տան երկ­րորդ յար­կը պատս­պա­րուե­լէ ետք զի­ն-ւոր­նե­րու ճի­գե­րով փրկուած է: Ան ներ­կա­յիս կը բնա­կի իր հօ­րե­նա­կան տան մէջ, մին­չեւ որ իր բնա­կա­րա­նի վե­րա­նո­րո­գու­մը ա­ւար­տի:

Պա­թոն Ռու­ժի մէջ կան զա­նա­զան գոյ­նի բնա­կիչ­ներ, ինչ­պէս նաեւ հա­յեր, ո­րոնց ընդ­հա­նուր թի­ւը մօ­տա­ւո­րա­պէս կը կազ­մէ 130 հո­գի: Տե­ղւոյն Ս. Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ջան­քե­րով նիւ­թա­կան եւ բա­րո­յա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն­ներ տրա­մադ­րուած են տու­ժած ըն­տա­նիք­նե­րուն:

Գալ­թաք­ճեան յի­շե­ցուց նաեւ, որ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի մի­ջո­ցաւ դրա­մա­հա­ւաք պի­տի յայ­տա­րա­րուի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ, որ­պէս­զի ա­ղէ­տեալ այս ըն­տա­նիք­նե­րը նախ­նա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն­ներ ստա­նան, մին­չեւ կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ կա­տա­րուե­լիք փոխ­հա­տու­ցում­նե­րը: «Կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը նոր մի­ջոց­նե­րու մա­սին կը մտա­ծէ խու­սա­փե­լու հա­մար նման պատ­տա­հար­նե­րէ: Ճիշդ է, որ ա­հա­ւոր վնաս­ներ կրե­ցին մեր ըն­տա­նիք­նե­րը, բայց բա­րե­բախ­տա­բար մարդ­կա­յին կո­րուստ­ներ չու­նե­ցանք: Հայ ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րը միշտ ի­րա­րու կ՚օգ­նեն ճգնա­ժա­մա­յին պա­հե­րուն: Բո­լո­րը միա­սին ձեռք ձեռ­քի տուած տու­նե­րուն մէջ լե­ցուած աղ­բե­րը մաք­րած են ար­դէն եւ կը սպա­սեն պա­տե­րու չո­րաց­ման, որ­պէս­զի ըն­տա­նիք­նե­րը տե­ղա­փո­խուին ի­րենց տու­նե­րը», եզ­րա­փա­կեց Վազ­գէն Գալ­թաք­ճեան:

Միւս կող­մէ, Օ­գոս­տո­սի 13-ին Պա­թոն Ռու­ժը հա­րուա­ծած ա­ղէ­տը պատ­ճառ դար­ձած էր նիւ­թա­կան մեծ վնաս­նե­րու եւ քա­ղա­քին մէջ ե­ղած վնաս­նե­րը կը գնա­հա­տուին 47 մի­լիոն ա­մե­րի­կեան տո­լա­րով:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016