ՆՈՊԷԼԸ՝ ՍՊԻՏԱԿ ՌՈՒՍԻՈՅ

Գրա­կա­նու­թեան բնա­գա­ւա­ռի մէջ 2015-ի Նո­պէ­լեան մրցա­նա­կը շնորհուե­ցաւ Սպի­տակ Ռու­սիա­յէ գրող Սվետ­լա­նա Ա­լեք­սիե­ւի­չին։ Իր գրչին կը պատ­կա­նին «Պա­տե­րազ­մը կա­նա­ցի դէմք չու­նի», «Չեր­նո­պի­լեան ա­ղօթք» եւ այլ գե­ղա­րուես­տա­կան-վա­ւե­րագ­րա­կան գիր­քեր եւ այլ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­ներ։ Ա­լեք­սիե­ւիչ ցարդ ստա­ցած է նաեւ Ռե­մար­քի մրցա­նա­կը, Քննա­դա­տու­թեան ազ­գա­յին մրցա­նա­կը ե­ւայլն։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 9, 2015