Երկ­րա­գուն­դի Բնակ­չու­թեան 92 Առ Հա­րիւ­րը Ա­պա­կա­նած Օդ Կը Շնչէ

Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած է ար­դիւնք­նե­րը այն ու­սում­նա­սի­րու­թեան, ո­րուն հա­մա­ձայն, մո­լո­րա­կի տա­սը բնա­կիչ­նե­րէն ինն կ՚ապ­րի խիստ ա­պա­կա­նած օ­դով շրջան­նե­րու մէջ: Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կը նա­խազ­գու­շաց­նէ այդ մար­զին մէջ տի­րող «ար­տա­կարգ դրու­թե­նէն», կը հա­ղոր­դէ «Ար­մէնփ­րէս» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը:

«Օ­դի ա­պա­կա­նու­թիւ­նը կը շա­րու­նակուի սպառ­նա­լի չա­փե­րով՝ ազ­դե­լով տնտե­սու­թեան վի­ճա­կին եւ մարդ­կա­յին կեան­քի ո­րա­կին վրայ: Ա­տի­կա ար­տա­կարգ դրու­թիւն մըն է ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան հա­մար», ը­սուած է Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան զե­կու­ցու­մին մէջ:

Կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կազ­մած է աշ­խար­հի յա­տուկ ներ­գոր­ծօն քար­տէ­սը, որ հիմ­նուած է օ­դի մաք­րու­թեան չափ­ման տուեալ­նե­րու վրայ: Օ­դին մէջ վնա­սա­կար մաս­նիկ­նե­րու քա­նա­կը ո՛չ միայն Չի­նաս­տա­նի եւ Հնդկաս­տա­նի մէջ, այ­լեւ Եւ­րո­պա­յի շատ մը եր­կիր­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ Ռու­սաս­տա­նի եւ­րո­պա­կան մա­սին մէջ չի հա­մա­պա­տաս­խա­ներ Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան ընդ­հա­նուր կա­նոն­նե­րուն:

Մա­յի­սին Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ե­կած է այն անմ­խի­թա­րա­կան եզ­րա­կա­ցու­թեան, որ քա­ղաք­նե­րու օ­դի ո­րա­կը կը վա­տա­նայ, ինչ որ կը մեծց­նէ հի­ւան­դու­թիւն­նե­րու տա­րած­ման վտան­գը:

Կազ­մա­կեր­պու­թեան տուեալ­նե­րուն հա­մա­ձայն, երկ­րա­գուն­դի քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն ա­ւե­լի քան 80 առ հա­րիւ­րը կ՚ապ­րի այն­պի­սի շրջան­նե­րու մէջ, ուր օ­դի ա­պա­կա­նու­թեան ար­տօ­նուած նկա­տուող ա­ռա­ւե­լա­գոյն մա­կար­դա­կը կը պակ­սի։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016