ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԿՈՂՄԷ ՄՐՑԱՆԱԿ

Տե­ղե­կա­տուու­թեան փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու ո­լոր­տէն ներս հա­մաշ­խար­հա­յին ներդր­ման հա­մար Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հին կող­մէ հաս­տա­տուած մրցա­նա­կը այս տա­րի շնոր­հուե­ցաւ «Օ­փըն-Ռութ» կազ­մա­կեր­պու­թեան ընդ­հա­նուր տնօ­րէն Լուի Փու­զէ­նին։ Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ, նա­խա­գա­հա­կան ա­պա­րան­քի եր­դի­քին տակ կազ­մա­կեր­պուած հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը շնոր­հուե­ցաւ այս տա­րուան մրցա­նա­կը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այս առ­թիւ պար­գե­ւատ­րեց Լուի Փու­զէ­նը, որ կը հա­մա­րուի հա­մա­ցան­ցի նա­խա­հայ­րե­րէն մին։ Ֆրան­սա­ցի գիտ­նա­կան ու գիւ­տա­րար Լուի Փու­զէն ա­րա­րո­ղու­թեան մաս­նակ­ցե­ցաւ իր կո­ղակ­ցին՝ Շան­թալ Լեպ­րիւ­մա­նի հետ։

Մրցա­նա­կա­բաշխ­ման ա­րա­րո­ղու­թե­նէն վերջ մե­ծա­րեա­լին ի պա­տիւ սար­քուե­ցաւ ըն­դու­նե­լու­թիւն մը։ Մինչ այդ, Նա­խա­գահ Սարգ­սեան ա­ռան­ձին հան­դի­պում մըն ալ ու­նե­ցաւ ֆրան­սա­ցի գիտ­նա­կա­նին հետ, որ այս պար­գե­ւը նուա­ճած եօթ­նե­րորդ անձ­նա­ւո­րու­թիւ­նը հան­դի­սա­ցաւ։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 9, 2016