«ԿԱԶՓՐՈՄ» Կ՚ԱՇԽԱՏԻ ՏԱՐԱՆՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒ ՎՐԱՅ

Ռու­սաս­տա­նի ու­ժա­նիւ­թի բնա­գա­ւա­ռի հսկա­նե­րէն «Կազփ­րոմ» ըն­կե­րու­թիւ­նը ներ­կա­յիս Ի­րա­նի հետ աշ­խա­տանք կը տա­նի Հա­յաս­տան կազ մա­տա­կա­րա­րե­լու փո­խա­նակ­ման գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու հար­ցին շուրջ։ Ծա­նօթ է, որ «Կազփ­րոմ» Ռու­սաս­տա­նի բնա­կան կա­զի պե­տա­կան ըն­կե­րու­թիւնն է եւ ա­նոր ղե­կա­վա­րը՝ Ա­լեք­սէյ Միլ­լէր Լիւք­սեմ­պուր­կի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցած է Վրաս­տա­նի փոխ-վար­չա­պետ, ու­ժա­նիւ­թի եւ բնա­կան պա­շար­նե­րու նա­խա­րար Քա­խա Քա­լա­ծէի հետ։ ԹԱՍՍ գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Ա­լեք­սէյ Միլ­լէր նշած է, թէ «Կազփ­րոմ»ի եւ Վրաս­տա­նի մի­ջեւ ե­րէկ շա­րու­նա­կուած են քննար­կում­նե­րը՝ Ռու­սաս­տա­նի բնա­կան կա­զը Վրաս­տա­նի տա­րած­քով տա­րան­ցիկ ճա­նա­պար­հով փո­խադ­րե­լու նիւ­թին շուրջ։

Ա­լեք­սէյ Միլ­լէր ընդգծեց, որ Լիւք­սեմ­պուր­կի մէջ անդ­րա­դարձ կա­տա­րած են այս նիւ­թին եւ ի­րենք ներ­կա­յիս ի­րենց ի­րան­ցի գոր­ծըն­կեր­նե­րուն հետ կը քննար­կեն փո­խա­նակ­ման գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու հար­ցը։

Սոյն նիւ­թը կը շօ­շա­փուի ծա­ւա­լուն ու ման­րա­մասն ամ­բող­ջի մը մէջ։ Ար­դա­րեւ, կը նա­խա­տե­սուի Ի­րա­նէն Հա­յաս­տան կա­զա­մա­տա­կա­րար­ման մի­ջո­ցաւ՝ Վրաս­տա­նի տա­րած­քը օգ­տա­գոր­ծել տա­րան­ցիկ փո­խադ­րու­թիւն­նե­րու հա­մար եւ այս բո­լո­րին ա­ռըն­չու­թեամբ ներ­կա­յիս բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին շա­հագր­գիռ կող­մե­րուն մի­ջեւ։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 9, 2015