ՄԵՐ ԸՆ­ԹԵՐ­ՑՈՂ­ՆԵ­ՐՈՒՆ

Իս­լա­մա­կան աշ­խար­հի Ռա­մա­զա­նի տօ­նին առ­թիւ, ըստ ըն­կա­լեալ սո­վո­րու­թեան, թերթս կարճ դա­դար մը կ՚առ­նէ՝ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար մեր անձ­նա­կազ­մի մահ­մե­տա­կան ան­դամ­նե­րուն հան­գիս­տը։ Ուս­տի յա­ռա­ջի­կայ շաբաթավերջին թերթս պի­տի չհրա­տա­րա­կուի։ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի յա­ջորդ թի­ւը լոյս պի­­տի տես­նէ 18 Յու­նիս 2018, Երկուշաբթի։

Այս առ­թիւ լա­ւա­գոյն մաղ­թան­քով կը շնոր­հա­ւո­րենք մեր մահ­մե­տա­կան հա­րե­ւան­նե­րը՝ մաղ­թե­լով, որ տօ­նը խա­ղա­ղու­թեան ու բա­րօ­րու­թեան ա­ռիթ դառ­նայ մեր երկ­րին եւ հա­մայն մարդ­կու­թեան հա­մա­ր։

Հինգշաբթի, Յունիս 14, 2018