ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒՆ

ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թի գի­նը այ­սօ­րուը­նէ սկսեալ կը բարձ­րա­նայ 1 թրքա­կան լի­րա­յի։ Այս ո­րո­շու­մը թեր­թիս վար­չու­թեան կող­մէ ըն­դու­նուած է ստի­պո­ղա­կան պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ։

Ա­ւե­լի քան տասն­հինգ տա­րիէ ի վեր ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի գի­նը չէր են­թար­կուած փո­փո­խու­թեան։ Ե­րէց սե­րուն­դէ մեր հա­ւա­տա­րիմ ըն­թեր­ցող­նե­րուն բեռ չդառ­նա­լու եւ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը հայ մա­մու­լի ըն­թեր­ցող դարձ­նե­լու ճա­նա­պար­հին խրա­խու­սե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ՝ յա­մա­ռօ­րէն յա­ռաջ տա­րուած քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն մըն էր այս մէ­կը։ Ըն­թաց­քին գո­յա­ցած տար­բե­րու­թիւ­նը, բա­ցը կը հա­ւա­սա­րակշ­ռուէր թեր­թիս այլ մի­ջոց­նե­րուն հաշ­ւոյն։ Ներ­կա­յիս, դժբախ­տա­բար, այդ հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւն­նե­րը պահ­պա­նե­լը դար­ձած է ան­կա­րե­լի։ Մաս­նա­ւո­րա­պէս, հա­մայն­քա­յին հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն կող­մէ հայ մա­մու­լին տրուած ազ­դե­րու նուազ­ման պատ­ճա­ռով ար­դէն սահ­մա­նա­փա­կուած են նաեւ մեր ըն­թա­ցիկ մուտ­քե­րը։ Ուս­տի, այս բո­լո­րը ան­խու­սա­փե­լիօ­րէն կ՚անդ­րա­դառ­նան թեր­թիս փո­խար­ժէ­քին վրայ։

Լիա­յոյս ենք, որ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի ազ­նիւ ու հա­ւա­տա­րիմ ըն­թեր­ցող­նե­րը հաս­կա­ցու­թեամբ պի­տի ըն­կա­լեն այս պար­տա­դիր կար­գադ­րու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015