Խու­ճա՞պ, Թէ Սո­վո­րու­թիւն

​Մտա­հոգ կը հե­տե­ւինք մայ­րա­քա­ղա­քի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն: «Սաս­նայ Ծռեր» ա­նու­նով հան­դէս ե­կած զի­նեալ­նե­րու կող­մէ գրա­ւուած ոս­տի­կա­նա­կան շէն­քին ու ա­նոր յա­րա­կից տա­րած­քին վրայ մեր ու­շադ­րու­թիւ­նը կեդ­րո­նաց­նե­լով՝ կը միա­նանք բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք կ՚աշ­խա­տին ա­ռանց յա­ւե­լեալ ա­րիւ­նա­հե­ղու­թեան լու­ծում մը բե­րե­լու ստեղ­ծուած ծանր ի­րա­վի­ճա­կին:

Մտա­հո­գու­թեամբ կը հե­տե­ւինք նաեւ ոս­տի­կան­նե­րու կող­մէ ցու­ցա­րար քա­ղա­քա­ցի­նե­րու դէմ գոր­ծադ­րուած բռնու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք ա­ռա­ւել եւս կը շեշ­տեն հա­սա­րա­կա­կան բո­ղո­քի ու լա­րուա­ծու­թեան մթնո­լոր­տը՝ բո­լո­րին կող­մէ ոչ ցան­կա­լի ան­կա­ռա­վա­րե­լիու­թեան վտանգ սպառ­նա­լով մեր երկ­րի գլխուն:

Ա­յո՛, իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը կրնան վստա­հեց­նել, որ ի­րենք կրնան կան­խել քաո­սա­յին վի­ճա­կի յա­ռա­ջա­ցու­մը երկ­րէն ներս, ու­նի՛ն այդ ուժն ու կա­րո­ղու­թիւ­նը: Բայց ի՞նչ գնով… Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ար­դէն իսկ չարչր­կուած սկզբունք­նե­րու բա­ցա­յայտ  խախ­տում­նե­րով, ո­րոնց նա­խան­շան­նե­րը կը տես­նենք ցու­ցա­րար­նե­րուն դէմ գոր­ծադ­րուած մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու կո­պիտ խախ­տում­նե­րով:

Մենք կ՚ող­ջու­նենք ոս­տի­կա­նու­թեան պաշ­տօ­նա­տար­նե­րու կող­մէ այս խախ­տում­նե­րու փաս­տե­րը հա­ւա­քե­լու եւ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը օ­րէն­քով հե­տապն­դե­լու տրա­մադ­րու­թիւ­նը, եւ կը յու­սանք, որ այդ տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րը իս­կա­կա՛ն գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րով ա­պա­ցու­ցուին յաչս ժո­ղո­վուր­դին:

Ի վեր­ջոյ, ժո­ղո­վուր­դին մէջ ընդ­հա­նուր բո­ղո­քի ու ընդվ­զու­մի հո­գե­վի­ճա­կին յա­ւե­լեալ լա­րուա­ծու­թիւն նե­րար­կո­ղը ա՛յն հա­մո­զումն է, որ Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցին ան­պաշտ­պան է օ­րէն­քին առ­ջեւ, եւ որ օ­րէն­քը պահ­պա­նե­լու կո­չուած բո­լոր հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը կը գոր­ծեն այդ ան­պաշտ­պա­նուա­ծու­թեան զգա­ցո­ղու­թիւ­նը խո­րաց­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ. այդ­պէ՛ս ե­ղած է ա­նոնց սո­վո­րու­թիւ­նը:

Այդ դա­տա­պար­տե­լի վար­քը, այս օ­րե­րուն իշ­խա­նու­թեանց հա­մար (նոյ­նիսկ ե­թէ ցոյց չի տրուիր) խու­ճա­պա­յին վի­ճակ ստեղ­ծած պայ­ման­նե­րուն տակ, ա­մե­նէն տգեղ ձե­ւով կը դրսե­ւո­րուի ծե­ծի ու խոշ­տան­գու­մի տե­սա­րան­նե­րով:

Ա­ԲՕ ՊՈ­ՂԻ­ԿԵԱՆ

«Աս­պա­րէզ», Լոս Ան­ճե­լըս

Հինգշաբթի, Յուլիս 21, 2016