Կ՚ու­զէ՞ք ՀԱԶԱՐ Տա­րի Ապ­րիլ…

Շատ հին ժա­մա­նակ­նե­րէն մար­դիկ ա­մէն ճիգ ը­րած են եր­կար ապ­րե­լու գաղտ­նի­քը գտնե­լու: Գիտ­նա­կան­նե­րու խումբ մը այժմ կ՚ը­սէ, որ գե­րար­դիա­կան ճար­տա­րա­գի­տու­թեամբ մար­դու կեան­քի տե­ւո­ղու­թիւ­նը մին­չեւ 1000 տա­րի կ՚եր­կա­րաձ­գուի: Ներ­կա­յա­ցուած գե­րար­դիա­կան ար­հես­տա­գի­տու­թիւն­նե­րը ապ­շե­ցու­ցիչ են:

*

ԳԻՏ­ՆԱ­ԿԱՆ­ՆԵՐ

Կեն­սա­սառ­նա­րան. Կը կո­չուի «Պի­յօ ռո­պոթ» սառ­նա­րան, որ ու­տե­լի­քը կը սա­ռեց­նէ բժշկա­կան մի­ջոց­նե­րով պատ­րաս­տուած եւ ճե­լո­յի նմա­նող նիւ­թի մը մէջ: Սառ­նա­րա­նը դա­րակ­ներ, բա­ժան­մունք­ներ եւ դռներ չու­նի, դուք ու­տե­լի­քը ուղ­ղա­կի այդ նիւ­թին մէջ կը դնէք:

Գե­րա­րագ «5 Ճի» հա­մա­ցանց՝ ա­րե­ւա­յին վա­հա­նակ­նե­րով ա­նօ­դա­չու­ներ. Ա­տոր մշա­կու­մով կը զբա­ղի Կու­կըլ ըն­կե­րու­թիւ­նը: Ա­նօ­դա­չու­նե­րը տե­սա­կա­նօ­րէն հա­մա­ցան­ցի ծա­ռա­յու­թիւն կը մա­տու­ցեն 40 ան­գամ ա­ւե­լի ա­րագ, քան «4 Ճի» ցան­ցե­րու մէջ՝ երկ­վայր­կեա­նի մը ըն­թաց­քին «ճի­կա­պայթ» տուեալ­ներ հա­ղոր­դե­լով:

«5 Տի» սկա­ւա­ռակ­ներ թե­րա­պայթ տու-եալ­նե­րու յաի­տեան պահ­պան­ման հա­մար. Գիտ­նա­կան­նե­րը ստեղ­ծած են «5 Տի» սկա­ւա­ռակ, որ 5 չա­փու­մով կ՚ար­ձա­նագ­րէ տուեալ­նե­րը, ո­րոնք կը պահ­պա­նուին մի­լիա­ռա­ւոր տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին: Ա­տի­կա կրնայ պահ­պա­նել 360 «թե­րա­պայթ» տուեալ­ներ եւ դի­մա­նալ մին­չեւ 1000 աս­տի­ճան ջեր­մաս­տի­ճա­նի:

Թթուա­ծի­նի մաս­նիկ­նե­րու նե­րար­կում. Պոս­թը­նի ման­կա­կան հի­ւան­դա­նո­ցի գիտ­նա­կան­նե­րը ստեղ­ծած են թթուա­ծի­նով լեցուած մանր մաս­նիկ­ներ, ո­րոնք ա­րեան մէջ նե­րար­կե­լով՝ դուք կ՚ապ­րիք, ե­թէ նոյ­նիսկ չէք կրնար շնչել:

Ընդ­ծո­վեայ փո­խադ­րա­մի­ջո­ցա­յին փա­պու­ղի­ներ. Նոր­վե­կիոյ մէջ ծրագ­րած են եր­կու ու­ղե­գի­ծի հա­մար բա­ւա­կան ըն­դար­ձակ մեծ խո­ղո­վակ­նե­րու մի­ջո­ցով ջու­րին տակ 30 մեթր խո­րու­թեամբ կա­ռու­ցել աշ­խար­հի մէջ ա­ռա­ջին ընդ­ծո­վեայ լո­ղա­ցող կա­մուրջ­նե­րը:

Գլա­նա­ձեւ ծա­լուող պատ­կե­րաս­փիւռ­ներ. «Էլ.Ճի.» ըն­կե­րու­թիւ­նը ստեղ­ծած է պատ­կե­րաս­փիւ­ռի նա­խա­տիպ մը, որ կա­րե­լի է գլա­նա­ձեւ փաթ­թել, ինչ­պէս՝ թուղ­թը:

Ոսպ­նեակ՝ գեր­մարդ­կա­յին տե­սո­ղու­թեան հա­մար. Գա­նա­տա­ցի բժիշ­կը  կը պատ­րաս-տըւի փոր­ձել ար­հես­տա­կան ոսպ­նեակ­ներ, ո­րոնք ցաւ չպատ­ճա­ռող 8 վայր­կեան­նոց վի­րա­հա­տու­թեան մի­ջո­ցով 100 առ հա­րիւր տե­սո­ղու­թիւ­նը 3 ան­գամ կը լա­ւաց­նեն:

Սրսկոց (սփրէյ) հա­գուստ. Սպա­նա­ցի ձե­ւա­գէտ Մա­նել Թո­րէզ ստեղ­ծած է աշ­խար­հի մէջ ա­ռա­ջին սրսկոց հա­գուս­տը: Դուք կրնաք սրսկո­ցով ծած­կել ձեր մարմ­նի ո­րե­ւէ հա­տուա­ծը, իսկ յե­տոյ հա­նել, լուալ եւ կրկին  «հագ­նիլ»:

Ան­վա­րորդ ինք­նա­շարժ­ներ. 2020 թուա­կա­նին պի­տի յայտ­նուին շուրջ 10 մի­լիոն ան­վա­րորդ ինք­նա­շարժ­ներ. այս ձե­ւով 2014 եւ 2030 թուա­կան­նե­րու մի­ջեւ մա­հա­ցու դէպ­քե­րու քա­նա­կը 2500-ով պի­տի կրճա­տուի:

Քա­ղաք՝ գմբէթի տակ. Տու­պա­յիի մէջ կ՚ըն­թա­նայ շի­նա­րա­րու­թիւ­նը ա­ռեւ­տու­րի կեդ­րո­նի մը, որ կը կո­չուի «Աշ­խար­հի մո­լը»: Ա­տի­կա ծած­կուած է շար­ժա­կան գմբէ­թով, որ կլի­ման կը վե­րահս­կէ ներ­սէն եւ կ՚ա­պա­հո­վէ օ­դա­փո­խու­թիւ­նը:

Ար­հես­տա­կան տե­րեւ­ներ. Գիտ­նա­կան­նե­րը մշա­կած են նոր ա­րե­գակ­նա­յին տար­րեր, ո­րոնք  մթնո­լոր­տին մէջ ած­խաթ­թու կա­զը եւ ա­րե­ւա­յին ու­ժը վա­ռե­լա­նիւ­թի կը վե­րա­փո­խեն:

Կազ­մա­հիւ­թա­յին (փլազ­մա­թիք) դաշտ. Գիտ­նա­կան­նե­րը ստեղ­ծած են այս տար­րը, որ ինք­նա­շարժ­նե­րը կը պաշտ­պա­նէ դժբախտ ար­կած­նե­րէ եւ բա­խում­նե­րէ: «Պո­յինկ» ըն­կե­րու­թիւ­նը ար­տօ­նագ­րած է կազ­մա­հիւ­թա­յին դաշ­տի ստեղծ­ման ձե­ւը՝ ա­րագ տաքց­նե­լով օ­դը, որ­պէս­զի հա­րուա­ծա­յին ա­լիք­նե­րը ա­րագ կլա­նեն:

Լո­ղա­ցող քա­ղաք­ներ. Ճար­տա­րա­պետ Վին­սենթ Քա­լե­պան ա­ռա­ջար­կած է «Լի­լի­փատ» կո­չուող լո­ղա­ցող կեն­սո­լոր­տա­յին քա­ղա­քը, ա­պա­գայ կլի­մա­յա­կան տե­ղա­հանուած­նե­րու հա­մար, իբ­րեւ ծո­վու մա­կար­դա­կի բարձ­րաց­ման խնդի­րի եր­կա­րա­ժամ­կէտ լու­ծում: Քա­ղա­քը կրնայ 50 հա­զար մարդ ըն­դու­նիլ՝ օգ­տա­գոր­ծե­լով ու­ժա­նիւ­թի վե­րա­կանգ­նող աղ­բիւր­նե­րը:

Ար­հես­տա­կան մա­սե­րով մի­ջատ­ներ. Գիտ­նա­կան­նե­րը մի­ջատ­նե­րու հա­մար կը ստեղ­ծեն ար­հես­տա­կան մի­ջոց­ներ, ո­րոնց շնոր­հիւ կա­րե­լի է զա­նոնք կա­ռա­վա­րել եւ ուղ­ղել դժուա­րա­մատ­չե­լի վայ­րեր, որ­պէս­զի գտնեն երկ­րա­շար­ժնե­րու եւ տա­րե­րա­յին այլ ա­ղէտ­նե­րու զոհ դար­ձած մար­դիկ:

Ե­րազ­նե­րը տե­սան­կա­րե՞լ. Գիտ­նա­կան­նե­րը յա­ջո­ղած են  «Եու-Թուպ»ի հո­լո­վակ­նե­րը վե­րա­փո­խել՝ յա­տուկ սար­քով նկա­րե­լով մար­դու ու­ղե­ղի տե­սո­ղա­կան կեդ­րոն­նե­րը: Ա­պա­գա­յին ար­հես­տա­գի­տու­թիւ­նը բա­ւա­կան պի­տի յա­ռաջ­դի­մէ, որ­պէս­զի կա­րե­լի ըլ­լայ ե­րազ­նե­րը տե­սան­կա­րել:

Ար­տերկ­րա­յին կեան­քի ո­րո­նում. Չի­նաս­տա­նի մէջ կ՚ա­ւար­տի շի­նա­րա­րու­թիւ­նը աշ­խար­հի ա­մե­նէն մեծ ՖԱՍՏ  աստ­ղա­դի­տա­րա­նին, որ ու­նի  ֆութ­պո­լի 30 դաշ­տի մա­կե­րես ու­նե­ցող ցո­լա­ցու­ցիչ հա­յե­լի, որ կազ­մուած է ար­տերկ­րա­յին կեան­քի դիտ­ման 4450 վա­հա­նակ­նե­րէ:

Իբ­րեւ նուէր՝ գիտ­նա­կան­նե­րը կը յայ­տա­րա­րեն մարդ­կա­յին կեան­քի տե­ւո­ղու­թիւ­նը մին­չեւ 1000 տա­րի եր­կա­րե­լու կա­րե­լիու­թեան մա­սին:

ՄԻՆ­ՉԵՒ ՏԱ­ՐԵ­ՎԵՐՋ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ «4 ՃԻ»
ՑԱՆ­ՑԸ Կ՚ԸՆԴԳՐ­ԿԷ 22 ՔԱ­ՂԱՔ

«Վի­վա­սել» ըն­կե­րու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ ըն­դար­ձա­կել Հա­յաս­տա­նի մէջ իր ա­ռա­ջին եւ ա­մենէն ըն­դար­ձակ «4 Ճի» ցան­ցը, որ սկսած է գոր­ծել 6 տա­րի ա­ռաջ՝ 2010-ին, Հա­յաս­տա­նը դա­սե­լով այն ժա­մա­նակ «4 Ճի» ցան­ցը ներդ­րած տաս­նեա­կի մը  հաս­նող, ճար­տա­րա­գի­տու­թեամբ զար­գա­ցած եր­կիր­նե­րու շար­քին:

Կարճ ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցի մէջ, բազ­մա­պատ­կուած  աշ­խա­տանք­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման եւ խո­շոր ներդ­րում­նե­րու շնոր­հիւ, «Վի­վա­սել» յա­ջո­ղե­ցաւ «4 Ճի» ցան­ցը հա­սա­նե­լի դարձ­նել նաեւ Հա­յաս­տա­նի՝ մե­ծու­թեամբ երկ­րորդ եւ եր­րորդ քա­ղաք­նե­րուն՝ Գիւմ­րիի եւ Վա­նա­ձո­րի, ա­պա՝ Ծաղ­կա­ձո­րի, Վա­ղար­շա­պա­տի, Դի­լի­ջա­նի, Ջեր­մու­կի եւ Ար­մա­ւի­րի մէջ՝ ա­պա­հո­վե­լով «4 Ճի» ցանց, բնա­կե­լի տա­րածք­նե­րու 46.6 առ հա­րիւ­րին մէջ:

«4 Ճի» ցան­ցի ըն­դար­ձակ­ման եր­րորդ փու­լին, աշ­խա­տանք­ներ  ի­րա­կա­նա­ցուած են՝ Ա­բո­վեան, Աշ­տա­րակ, Եղ­վարդ, Ար­թիկ, Ար­տա­շատ, Բերդ, Կա­պան, Մեղ­րի, Ա­գա­րակ, Ե­ղէգ­նա­ձոր, Վայք, Ստե­փա­նա­ւան, Սպի­տակ քա­ղաք­նե­րը եւս նե­րա­ռե­լու: Մին­չեւ տա­րե­վերջ «4 Ճի» ցան­ցը հա­սա­նե­լի պի­տի դառ­նայ բնակ­չու­թեան 52.5  առ հա­րիւ­րին:

«Վեց տա­րի ա­ռաջ, ա­ռա­ջին ան­գամ Հա­յաս­տա­նի մէջ, «Վի­վա­սել-Էմ.Թի.Էս.»ը ներդ­րաւ «4 Ճի./Էլ.Թի.Ի.» ցան­ցը: Գե­րա­րագ այս ցան­ցը հա­սա­նե­լի էր աշ­խար­հի միայն տա­սը եր­կիր­նե­րու մէջ: Ցան­ցի աս­տի­ճա­նա­կան զար­գաց­ման շնոր­հիւ՝ մին­չեւ այս տա­րուան ա­ւար­տը «4 Ճի» ցան­ցը հա­սա­նե­լի պի­տի դառ­նայ Հա­յաս­տա­նի ար­դէն 22 քա­ղաք­նե­րու մէջ: Ամ­բողջ աշ­խար­հի մէջ «4 Ճի.» ցան­ցե­րու զար­գա­ցու­մը եւ տա­րա­տե­սակ ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու տրա­մադ­րու­մը տնտե­սա­կան աշ­խու­ժու­թեան խթան­ման եւ ա­ճի կա­րե­ւոր գոր­ծօն կը հան­դի­սա­նան», ը­սած է «Վի­վա­Սել- Էմ.Թի.Էս.»ի գլխա­ւոր տնօ­րէն Ռալֆ Եի­րի­կեան:

«4 Ճի.» ցան­ցը Հա­յաս­տա­նի զա­նա­զան քա­ղաք­նե­րուն հա­սա­նե­լի դարձ­նե­լը կը հե­տապն­դէ ոչ միայն գոր­ծա­րար աշ­խոյժ  կեդ­րոն­նե­րուն մօտ ըլ­լա­լու նպա­տակ, այ­լեւ յստակ ռազ­մա­վա­րու­թիւն է՝ մայ­րա­քա­ղա­քի եւ շրջան­նե­րու  մի­ջեւ ար­հես­տա­գի­տա­կան անջր­պե­տը վե­րաց­նե­լու:

«ՍԱՄ­ՍՈՒՆԿ ԿԱ­ԼԱՔ­ՍԻ ԷՍ 8»Ի
ՎԵՐՋ­ՆԱ­ԿԱՆ ՏԵՍ­ՔԻ ՆԿԱՐ­ՆԵ­ՐԸ

Հա­մա­ցան­ցին մէջ յայտ­նուած վեր­ջին նկար­նե­րը ցոյց կու տան, թէ ինչ­պի­սին կրնայ ըլ­լալ «Սամ­սունկ կա­լաք­սի Էս 8»ի վերջ­նա­կան տես­քը: Նկար­նե­րը հրա­պա-­րա­կուած են վեր­ջերս տա­րա­ծուող լու­րե­րու ծի­րին մէջ:

Հա­րաւ­քո­րէա­կան ըն­կե­րու­թիւ­նը հրա­ժա­րած է սմարթ­ֆո­նի վրայ առ­կայ «Հոմ» ֆի­զի­քա­կան կո­ճա­կէն եւ կի­րար­կած է ծայ­րէ ծայր ձգուող պաս­տա­ռի ար­հես­տա­գի­տու­թիւ­նը:

Սար­քին վա­ճառ­քը պի­տի սկսի Ապ­րի­լին: Կ՚ակն­կա­լուի, որ «Սամ­սունկ»ի նոր ար­տադ­րու­թիւ­նը կը ներ­կա­յա­նայ ամ­բող­ջո­վին վե­րա­փո­խուած տես­քով:

Ըստ չի­նա­կան մա­տա­կա­րար ցան­ցի տուեալ­նե­րուն, «Կա­լաք­սի Էս 8»ը եր­կու մո­տե­լով պի­տի ներ­կա­յա­նայ՝ 5.1 ինչ ան­կիւ­նա­գի­ծով կո­րա­ցող պաս­տա­ռով եւ 5.5 ինչ պաս­տա­ռով:

«ՀՈՒԱՈՒԷՅ» ԿԸ ԾՐԱԳ­ՐԷ ԱՐ­ՀԵՍ­ՏԱ­ԿԱՆ
­ԲԱ­ՆԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՄԲ ՀԵ­ՌԱ­ՁԱՅՆ­ՆԵՐ ԱՐ­ՏԱԴ­ՐԵԼ

Սմարթ­ֆո­ննե­րու չի­նա­կան մե­ծա­գոյն ար­տադ­րողը՝ «Հուաուէյ»ը կը ծրագ­րէ նոր սարք (կա­ճեթ) ստեղ­ծել՝ ար­հես­տա­կան բա­նա­կա­նու­թեամբ ար­հես­տա­գի­տու­թեան կի­րար­կու­մով:

«Այս սար­քե­րը իւ­րա­տե­սակ «կա­մուրջ» կը դառ­նան թուա­յին աշ­խար­հի եւ մեզ շրջա­պա­տող ի­րա­կա­նու­թեան մի­ջեւ: Նման ար­հես­տա­կան բա­նա­կա­նու­թեամբ հե­ռա­ձայ­նը պի­տի ըլ­լայ բարձր ար­տադ­րո­ղա­կա­նու­թեամբ մար­դա­մե­քե­նայ, պար­զա­պէս՝ ա­ռանց ձեռ­քե­րու եւ ոտ­քե­րու: Ան նոյ­նիսկ խե­լա­ցի օգ­նա­կան պի­տի դառ­նայ մար­դու հա­մար», կ՚ը­սէ ըն­կե­րու­թիւ­նը:

Ար­հես­տա­կան բա­նա­կա­նու­թեամբ ար­հես­տա­գի­տու­թեան շնոր­հիւ՝ նոր սար­քը  պի­տի մշա­կէ եւ ճանչ­նայ մեզ շրջա­պա­տող ի­րա­կա­նու­թիւ­նը՝ ա­ռաջ­նոր­դուե­լով ի­րա­կան ժա­մա­նա­կի մէջ ո­րո­շում­նե­րու կա­յաց­ման հա­մա­կար­գով: Սեն­սը­րա­յին պաս­տա­ռէն բա­ցի, կը  ծրագ­րեն զայն սար­քա­ւո­րել նաեւ օ­դա­յին հա­ղոր­դիչ­նե­րով:

«ԷՅ­ՍԸՍ» ԸՆ­ԿԵ­ՐՈՒ­ԹԻՒ­ՆԸՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԱԾ Է­
Ա­ՄԵ­ՆԷՆ ԹԵ­ԹԵՒ«ՆՈԹ­ՊՈՒՔ»Ը՝ 14 ԻՆՉ ՊԱՍ­ՏԱ­ՌՈՎ

Թա­յուա­նի մէջ գոր­ծող «Էյ­սըս» ըն­կե­րու­թիւ­նը ներ­կա­յա­ցու­ցած է «Ա­ՍՈՒՓ­ՐՕ Պ9440 նոթ­պու­ք»ը, որ նման չա­փի ա­մենէն թե­թեւ սար­քե­րէն է:

14 ինչ պաս­տա­ռով օժ­տուած «նոթ­պուք»ը կը կշռէ մէկ քի­լօկ­րա­մէն քիչ մը ա­ւե­լի: Կը նշուի, որ հա­կա­ռակ նուրբ տես­քին եւ թե­թեւ ծան­րու­թեան՝ ա­նի­կա կը  հա­մա­պա­տաս­խա­նէ «ՄԻԼ-ՍԹՏ 810Ճ»ի չա­փա­նիշ­նե­րուն եւ չի վնա­սուիր, ե­թէ մեծ բարձ­րու­թե­նէն իյ­նայ: Ստեղ­նա­շա­րին (քի­պորտ) նոյն­պէս ո­չինչ կը պա­տա­հի, ե­թէ յայտ­նուի հե­ղու­կի մէջ:

Ա­ռանց վե­րա­լից­քա­ւոր­ման՝ սար­քը կրնայ աշ­խա­տիլ մին­չեւ 10 ժամ: Սար­քը, որ կ՚ար­ժէ 1000 տո­լար, պի­տի սկսի վա­ճա­ռուիլ Մա­յի­սին:

ՏՆԱ­ՅԻՆ ԳՈՐ­ԾԵ­ՐԸ Ը­ՆՈՂ
«ՔՈՒ­ՐԻ» ՄԱՐ­ԴԱ­ՄԵ­ՔԵ­ՆԱՆ

«Մէյ­ֆիլտ ռո­պո­թիքս» սկսնակ ըն­կե­րու­թիւ­նը ներ­կա­յա­ցուց տան օգ­տա­գործ­ման հա­մար նա­խա­տե­սուած փոքր մար­դա­մե­քե­նան, ո­րուն ստեղծ­ման հա­մար մաս­նա­գէտ­նե­րը աշ­խա­տած են եր­կու տա­րի:

«Քու­րի» ա­նուա­ն-ւած նո­րոյ­թը տան կա­պուած գոր­ծե­րու կար­գադ­րու­թիւն­նե­րը կ՚ը­նէ: Ա­նիւ­նե­րով տե­ղա­շար­ժուող օգ­նա­կա­նը կը կա­ռա­վա­րուի ձայ­նա­յին հրա­հանգ­նե­րու մի­ջո­ցով:

Սար­քը օժ­տուած է շո­ղար­ձա­կով, լու­սա-նը­կար­չա­կան սար­քով, ինչ­պէս նաեւ՝ յա­տուկ ծրա­գի­րով, ո­րուն մի­ջո­ցով կը կա­ռա­վա­րէ տան մէջ գտնուող սմարթ սար­քե­րը:

Մար­դա­մե­քե­նան, որ կ՚ար­ժէ 700 տո­լար, դէմ­քեր ճանչ­նա­լու ու­նակ է եւ կրնայ դիւ­րու­թեամբ ճանչ­նալ տան ան­դամ­նե­րը:

Ա­նոր իւ­րա­յատ­կու­թիւն­նե­րէն մէկն ալ այն է, որ «Քու­րի»ն ծ­նող­նե­րուն հա­ղոր­դա­գիր կ՚ու­ղար­կէ, երբ ա­նոնց ե­րա­խան կամ ե­րա­խա­նե­րը դուր­սէն տուն կը  վե­րա­դառ­նան:

ՖԱ­ՐԱ­ՏԷՅ ՖԻՒ­ՉԸՐ ՍԿՍԱԾ Է­ ԸՆ­ԴՈՒ­ՆԻԼ Ա­ՊԱ­ԳԱ­ՅԱ­ՊԱՇՏ­
ԻՐ ՄՈ­ՏԵ­ԼԻ Ա­ՌԱ­ՋԻՆ ՊԱ­ՏՈՒԷՐ­ՆԵ­ՐԸ

Ա­մե­րի­կեան «Ֆա­րա­տէյ Ֆիւ­չըր» ըն­կե­րու­թիւ­նը, որ մտա­դիր է մրցակ­ցիլ ե­լեկտ­րա­-կան ինք­նա­շարժ­նե­րու ար­տադ­րու­թեամբ զբա­ղող «Թես­լա մո­թըրզ»ի հետ, պաշ­տօ­նա­պէս ներ­կա­յա­ցու­ցած է իր ա­ռա­ջին մո­տե­լը՝ 1050 ձիաուժ հզօ­րու­թեամբ ե­լեկտ­ը-րա­կան «Քրո­սո­վըր»ը:

Նո­րոյ­թը ստա­ցած է «Էֆ.Էֆ. 91» անու­նը եւ ա­նոր նախ­նա­կան պա­տուէր­նե­րը ար­դէն կ՚ըն­դու­նուին, հա­կա­ռակ ա­նոր որ ինք­նա­շար­ժին գի­նը տա­կա­ւին չէ հրա­պա­րա­կուած: Սա­կայն յայտ­նի է, որ պա­տուէր տա­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ է 5 հազար տո­լար վճա­րել:

Կը նշուի, որ ինք­նա­շար­ժը կրնայ մէկ լից­քա­ւո­րու­մով 700 քի­լօ­մեթր տա­րա­ծու­թիւն կտրել: «Քրո­սո­վըր»ի եր­կա­րու­թիւ­նը 5.2 մեթր է, լայն­քը՝ 2.28 մեթր, բարձ­րու­թիւ­նը՝ 1.59 մեթր: Ա­տի­կա 100 քմ. ժա­մա­կան ա­րա­գու­թիւն կրնայ հա­ւա­քել 2.39 երկ­վայր­կեա­նի մէջ, որ կը գե­րա­զան­ցէ «Ֆե­րա­րի 488 Ճի.Թի.Պի.»ի ցու­ցա­նի­շը:

«Քրո­սո­վըր»ը օժ­տուած է գեր­ձայ­նա­յին տուիչ­նե­րով, տե­սախ­ցիկ­նե­րով, «ԼԻ­ՏԱՐ» տե­սո­ղա­կան հե­ռա­չա­փով, ինք­նա­կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գով, ինչ­պէս նաեւ՝ 4 ե­լեկտ­րա­կան շար­ժիչ­նե­րով, ո­րոնց ընդ­հա­նուր հզօ­րու­թիւ­նը 1050 ձիաուժ է:

Ինք­նա­շար­ժը կրնայ ա­ռան­ձին տե­ղա-­շար­ժուիլ եւ  մօ­տե­նալ վա­րոր­դին, ինչ­պէս նաեւ՝ ճանչ­նալ ա­նոր դէմ­քը:

Ա­ռա­ջին պա­տուի­րա­տու­նե­րը ի­րենց ինք­նա­շարժ­նե­րը կը ստա­նան 2018 թուա­կա­նին:

«ՔՐԱՅԶ­ԼԸՐ»
ՀԱ­ԶԱ­ՐԱ­ՄԵԱ­ԿԻ ՍԵ­ՐՈՒՆ­ԴԸ

«Քրայզ­լըր» ըն­կե­րու­թիւ­նը «Փա­նա­սո­նիք օ­թո­մո­թիվ է­տուանստ ին­ճի­նի­րինկ» ըն­կե­րու­թեան հետ ստեղ­ծած է «փոր­թըլ» փոքր «վան»ը:

«Սի.Ի.Էս.» սպա­ռո­ղա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սին ներ­կա­յա­ցուած նա­խա­տի­պը նա­խա-­տե­սուած է 1980-1990-ա­կան թուա­կան­նե­րուն ծնած գնորդ­նե­րու հա­մար (հա­զա­րա­մեա­կի սե­րունդ):

Ե­լեկտ­րա­կան մո­տե­լը օժ­տուած է ինք­նա­շար­ժին մէջ  գտնուող ան­ձե­րու ձայ­ներն ու դի­մա­գիծ­ե­րը ճանչ­նա­լու սար­քով: Ինք­նա­շար­ժին ե­լեկտ­րա­կան հա­մա­կար­գը  ու­նակ է ճանչ­նա­լու ու­ղե­ւոր­նե­րէն իւ­րա­քան­չիւ­րը եւ ո­րոշ յար­մա­րու­թիւն­ներ ստեղ­ծե­լու՝ ըստ ա­նոր  նա­խա­սի­րու­թիւն­նե­րուն, ինչ­պէս, օ­րի­նակ, ջեր­մաս­տի­ճա­նը, ե­րաժշ­տու­թիւ­նը եւ այլն: Ինք­նա­շար­ժին մէջ տե­ղադրուած քա­մե­րան կա­րե­լի է օգ­տա­գոր­ծել ինք­նան­կար (սել­ֆի) ը­նե­լու հա­մար:

Ինք­նա­շար­ժը կրնայ օգ­նել վա­րոր­դին եւ ու­ղե­ւոր­նե­րուն՝ ծրագ­րե­լու եր­թու­ղին, կամ ճամ­բուն վրայ գտնուող ո­րե­ւէ ճա­շա­րան ընտ­րե­լու:

Ե­լեկտ­րա­կան ինք­նա­շար­ժը մէկ լից­քա­ւո­րու­մով կրնայ 400 քի­լօ­մեթր տա­րա­ծու­թիւն ըն­թա­նալ: Յա­տուկ լից­քա­ւոր­ման սար­քի օգ­նու­թեամբ ըն­թաց­քը կա­րե­լի է եր­կա­րաց­նել 150 քի­լօ­մեթ­րով, միայն 20 վայր­կեա­նի մէջ:

1971-Ի «ԼԱՄ­ՊՈՐ­ԿԻ­ՆԻ»Ն
ԿՐԿԻՆ ՄՐՑՈՒ­ՂԻԻ ՎՐԱՅ

«Լամ­պոր­կի­նի» ըն­կե­րու­թիւ­նը ցու­ցադ­րեց տե­սա­նիւթ մը, ո­րուն մէջ 1971 թուա­կա­նի ար­տադ­րու­թեան «Միու­րա Էս.Վ.»ի բա­րե­փո­խուած ինք­նա­շար­ժը կը սու­րայ մրցու­ղիին վրայ:

«Միու­րա»ի վե­րա­կանգ­նու­մով զբա­ղած է «Լամ­պոր­կի­նի» Փո­լօ սթո­րի­քօ ստո­րա­բա­ժա­նու­մը, որ կը մաս­նա­գի­տա­նայ ի­տա­լա­կան մակ­նի­շի հին ինք­նա­շարժ­նե­րու սպա­սարկ­ման եւ վե­րա­նո­րոգ­ման գոր­ծին մէջ:

Ինք­նա­շար­ժի վե­րա­կանգն­ման ըն­թաց­քին մաս­նա­գէտ­նե­րը ամ­բող­ջու­թեամբ կազ­մած են  ա­նոր ու­ժա­յին հա­մա­կար­գը: Ի դէպ, ո­րոշ մա­սեր ա­նոնք ստի­պուած ե­ղած են պատ­րաս­տել ձեռ­քով:

1971 թուա­կա­նին Ժը­նե­ւի ինք­նա­շարժ­նե­րու ցու­ցադ­րու­թեան սրա­հին մէջ ներ­կա­յա­ցուած եր­կու դու­ռով «Լամ­պոր­կի­նի»ն օժ­տուած է 3.9 լիթր ծա­ւա­լով, Վ12 վա­ռե­լա­նիւ­թա­յին շար­ժի­չով, որ 385 ձիաուժ ու­նի:

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Օգ­տա­գոր­ծուած աղ­բիւր­ներ՝
«­Մո­թոր Էքսփ­րէս», «Վըրճ», «Թերթ.էյ. էմ.», «Սին­հուան» կայ­քեր

«Ազ­դակ», Լի­բա­նան

Երկուշաբթի, Յունուար 23, 2017