Բոլորովին Թափանցիկ

Բա­րե­սի­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը պար­տին ամ­բող­ջա­կա­նօ­րէն թա­փան­ցիկ գոր­ծել՝ ման­րա­մաս­նօ­րէն հրա­պա­րա­կե­լով ի­րենց հա­շուա­կան գոր­ծառ­նու­թիւն­նե­րը:

Այ­սօր, ա­ւե­լի քան եր­բեք, կա­րե­ւոր է, որ նոյ­նիսկ ա­մե­նէն յար­գուած, ա­ւե­լի ճիշդ՝ յատ­կա­պէ՛ս ա­մենէն յար­գուած բա­րե­գոր­ծա­կան միու­թիւն­նե­րը ի­րենց հան­գա­նա­կած գու­մար­նե­րուն մա­սին հա­շիւ ներ­կա­յաց­նեն հան­րու­թեան:

Այ­սօր թա­փան­ցիկ գոր­ծու­նէու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը ա­ռա­ւե՛լ իսկ շեշ-տըւած է, ո­րով­հե­տեւ մեր չորս­դին, սուն­կի պէս, ա­մէն օր կը ծնին նո­րա­նոր բա­րե­գոր­ծա­կան միու­թիւն­ներ, ո­րոնք հա­մազ­գա­յին կա­րե­ւո­րու­թիւն ու­նե­ցող ծրա­գիր­նե­րու հա­մար կը յա­ւակ­նին ու կը յանդգ­նին հան­գա­նա­կու­թիւն­նե­րու ձեռ­նար­կել: Տե­ղա­կան հար­կա­յին իշ­խա­նու­թեանց վե­րահս­կո­ղու­թիւ­նը շրջան­ցե­լու վար­պե­տու­թիւն ձեռք ձգե­լը այն­քա՛ն ալ մեծ գի­տու­թիւն չի պա­հան­ջեր: Օ­րէն­քը չա­րա­շա­հե­լու ճա­նա­պարհ­ներն ալ բազ­մա­զան են, դժբախ­տա­բա՛ր: Ու­րեմն, մեր հա­մայն­քին մէջ մե՛նք է որ տի­րու­թիւն պէտք է ը­նենք, միա­սին, բո­լո՛րս:

Հաս­տա­տուած ու վստա­հու­թիւն շա­հած կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու թա­փան­ցի­կու­թեան այս շեշ­տադ­րու­մը հիմ­նա­կա­նին մէջ կը հե­տապն­դէ եր­կու նպա­տակ.

ա.- Յա­ւե­լեալ վստա­հու­թիւն ներշն­չել ժո­ղո­վուր­դին եւ այդ ճամ­բով ալ յա­ւե­լեալ մաս­նակ­ցու­թեան մթնո­լորտ ստեղ­ծել.

բ.- Պա­տե­հա­պաշտ­նե­րու ու խա­չա­գող­նե­րու ճա­նա­պար­հը ըստ հնա­րա­ւո­րին փա­կել:

Հա­շիւ պա­հան­ջե­լով, հա­շուե­տուու­թիւն պա­հան­ջե­լով՝ կրնանք մաք­րել հրա­պա­րա­կը: Որ­քա՛ն ալ բա­րո­յա­կան ի­րա­ւունք տանք մենք մե­զի հա­շիւ պա­հան­ջե­լու ան­յայտ ծա­գու­մով այս դրա­մա­շորթ­նե­րէն, պար­տա­ւոր ենք մեր կար­գին բաց ու թա­փան­ցիկ գոր­ծու­նէու­թեան ա­ւան­դը կա­տա­րե­լա­գոր­ծել, որ­պէս­զի հա­շիւ պա­հան­ջե­լու ե­րե­ւոյ­թը փո­խա­դարձ ցե­խար­ձա­կու­մի հան­դէ­սի չվե­րա­ծուի, ու այդ­պէ­սով, թա­ցը չո­րին հետ խառ­նե­լով՝ ա­ւե­լի իսկ չվար­կա­-բեկուի ամ­բողջ հան­գա­նա­կա­յին աշ­խա­տան­քը:

Հա­շիւ տանք, թա­փան­ցիկ կեր­պով աշ­խա­տինք, որ­պէս­զի դա­ժա­նօ­րէն խստա­պա­հանջ ըլ­լանք ու հա­շիւ պա­հան­ջենք բո­լո­րէն:

Ա­ԲՕ ՊՈ­ՂԻ­ԿԵԱՆ

«Ասպարէզ»

Ուրբաթ, Յունիս 24, 2016