Էտուարտ Սահակեան՝ «Habanos Man Of The Year»

Հա­ւա­նա քա­ղա­քի «Habanos man of the year» հան­րա­ծա­նօթ մրցա­նա­կին կը տի­րա­նայ այն ան­ձը, որ ա­մե­նէն շատ ներդ­րում ու­նե­ցած է քու­պա­կան սի­կառ­նե­րու շու­կա­յի շա­հա­բեր ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան ու տա­րած­ման մէջ:

2017 թուա­կա­նի Քու­պա­յի Հա­ւա­նա քա­ղա­քի մրցու­մին լոն­տո­նաբ­նակ Է­տուարտ Սա­հա­կեան կ՚ար­ժա­նա­նայ այդ  մրցա­նա­կին:

Է­տուարտ Սա­հա­կեան հան­րա­ծա­նօթ է սի­կա­ռի աշ­խար­հին. ան շատ կա­նու­խէն, ե­րի­տա­սարդ տա­րի­քին կը ցու­ցա­բե­րէ լուրջ հե­տաքրք­րու­թիւն սի­կա­ռի նկատ­մամբ: 1979-ին Ի­րա­նի յե­ղա­փո­խու­թեան պատ­ճա­ռով ամ­բող­ջու­թեամբ կը կորսնց­նէ իր հօ­րե­նա­կան զո­վա­ցու­ցիչ­նե­րու ու գա­րե­ջու­րի «Սա­հա­կեան» ըն­կե­րու­թեան հսկա­յա­կան գոր­ծա­րան­նե­րը եւ կ՚ո­րո­շէ իր ըն­տա­նի­քով հաս­տա­տուիլ Լոն­տոն:

Ար­դէն իսկ ե­րե­սուն­հինգ տա­րե­կա­նին իր հա­ւա­քա­ծո­յին մէջ կրցած էր ա­ւելց­նել Ալֆ­րէտ Տան­հի­լի «Հա­պա­նոս» սի­կա­ռի բազ­մա­թիւ հա­զուա­գիւտ նմոյշ­ներ: Ծխա­խո­տի աս­պա­րէ­զին մէջ բա­ւա­կա­նա­չափ ծա­նօ­թու­թիւն ու­նե­նա­լուն շնոր­հիւ Լոն­տո­նի մէջ պա­տեհ ա­ռիթ­ներ կը տես­նէ փո­խե­լու իր հօ­րե­նա­կան գոր­ծը եւ նե­տուե­լու սի­կա­ռի ա­ռեւ­տու­րի աս­պա­րէ­զին մէջ, ուս­տի կը հիմ­նէ «Տա­ւի­տոֆֆ» հաս­տա­տու­թիւ­նը Լոն­տո­նի Սենթ Ճէյմս եւ Ճեր­մին Սթրիթ պատ­կա­ռե­լի պո­ղո­տա­նե­րու ան­կիւ­նա­դար­ձին վրայ:

Գոր­ծը կը յա­ռաջ­դի­մէ կարճ ժա­մա­նա­կի մէջ. Լոն­տո­նի «Տա­ւի­տոֆֆ» հաս­տատու­թեան յա­ջո­ղու­թեան գաղտ­նիք­նե­րը կ՚ըլ­լան Է­տուար­տի՝ ա­ռեւտ­րա­կան անհրա­ժեշտ սկզբունք­նե­րուն հան­դէպ ու­նե­ցած լուրջ մօ­տե­ցու­մը՝ սի­կա­ռի ընտ­րու­թիւն, ո­րակ, այ­լա­զա­նու­թիւն, սպա­սար­կու­թիւն եւ ա­ռանձ­նա­յա­տուկ ու­շադ­րու­թիւն յա­ճա­խորդ­նե­րու ճա­շա­կին:

Քու­պա կա­տա­րած յա­ճա­խա­կի ճամ­բոր­դու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին Էտուարտ մօ­տէն կը ծա­նօ­թա­նայ սի­կա­ռի ար­հես­տի ման­րա­մաս­նու­թեան, յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ կը մշա­կէ «Հա­պա­նոս» ըն­կե­րու­թեան տնօ­րէն­նե­րուն հետ եւ կը յա­ջո­ղի ա­ռա­ջին տա­րի­նե­րէն սկսեալ սերտ գոր­ծակ­ցու­թիւն հաս­տա­տել ա­նոնց հետ, մին­չեւ իսկ կը ծա­նօ­թա­նայ նշա­նա­ւոր սի­կառ փաթ­թող կի­նե­րու՝ մաս­նա­ւո­րա­պէս հան­րա­ծա­նօթ Նոր­մա Ֆեռ­նան­տէ­զի հետ, ո­րուն հետ բա­րե­կա­մու­թեան եւ փո­խա­դարձ  յար­գան­քի սերտ կապ մը ու­նի մին­չեւ օրս:

Է­տուարտ Սա­հա­կեա­նի Լոն­տո­նի «Տա­ւի­տոֆֆ» խա­նու­թը այ­սօր օժ­տուած է նաեւ յա­ճա­խորդ­նե­րու կող­մէ փնտռուած սի­կա­ռի հա­զուա­գիւտ տե­սա­կա­նիով եւ ան իր մաս­նա­գի­տու­թեան ու հիւ­րըն­կա­լու­թեան շնոր­հիւ դար­ձած է ճանչ­ցուած հե­ղի­նա­կու­թիւն սի­կա­ռի սի­րա­հար­նե­րուն հա­մար: Է­տուարտ տա­րի­նե­րէ ի վեր կը մաս­նակ­ցի զա­նա­զան եր­կիր­նե­րու ցու­ցա­հան­դէս-վա­ճառք­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ իբ­րեւ հե­ղի­նա­կու­թիւն կը հրա­ւի­րուի հա­մա­գու­մար­նե­րու, ո­րոնց ըն­թաց­քին սի­կա­ռի վա­ճա­ռա­կան­նե­րու եւ սի­րո­ղա­կան ծխող­նե­րու  քու­պա­կան սի­կառ­նե­րու բարդ այ­լա­զա­նու­թեան մասին բա­ցատ­րու­թիւն­ներ եւ ցուց­մունք­ներ կու տայ:

Այ­սօր Է­տուար­տին միա­ցած է իր զա­ւա­կը՝ Է­տին, եւ ա­նոնք միա­սին ընդ­լայ­նած են ի­րենց «Տա­ւի­տոֆֆ»  հաս­տա­տու­թեան սպա­սար­կու­թիւ­նը: «Է­տուարտ Տա­ւի­տոֆֆ Սա­հա­կեան» ա­նու­նը իբ­րեւ սի­կա­ռի մաս­նա­գէտ լաւ ճանչ­ցուած է  եւ­րո­պա­ցի­նե­րու եւ նոյ­նիսկ յա­տուկ ժո­ղովր­դա­կա­նու­թիւն ու­նի ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րուն քով, մին­չեւ իսկ «Պուլ­կա­րի» պան­-դո­կին մէջ այժմ ու­նին ա­ռան­ձին, սի­կառ ծխե­լու յա­տուկ սե­նեակ­ներ, ուր ա­նուա­նի դե­րա­սան­ներ, անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ կու գան ի­րենց ե­րա­նու­թիւ­նը գտնե­լու՝ ըմ­բոշխ­նե­լով Սա­հա­կեան­նե­րուն ա­ռա­ջար­կած տար­բեր սի­կառ­նե­րը:

Ա­նակն­կալ մը չէ տես­նել այս տա­րուան 2017-ի Մար­տին Քու­պա­յի «Haba­nos man of the year in business» պատ­կա­ռե­լի մրցա­նա­կի վի­ճա­կուի­լը Է­տուարտ Սա­հա­կեա­նին: Ար­դա­րեւ, Լոն­տո­նի անգ­լիա­տառ թեր­թե­րը այս լու­րին խան­դա­վա­ռու­թեամբ ու հպար­տու­թեամբ անդ­րա­դար­ձան ի­րենց սիւ­նակ­նե­րուն մէջ: Կ՚ի­մա­նանք Է­տուար­տէն, որ այս հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին ու­րիշ հա­ճե­լի ա­նակն­կալ մը եւս յու­զած է զինք:

Է­տուարտ ա­նակն­կա­լօ­րէն կը հան­դի­պի հա­յազ­գի Ա­րա Մա­լի­քեան տա­ղան­դա­ւոր ջու­թա­կա­հա­րին, որ մաս­նա­ւո­րա­պէս հրա­ւի­րուած է նուա­գե­լու Հա­ւա­նա­յի մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան հան­դի­սու­թեան:

Քու­պա­յի մէջ տար­բեր աս­պա­րէզ ընտ­րած եր­կու սփիւռ­քա­հա­յեր, բո­լո­րո­վին ի­րա­րու ան­ծա­նօթ, աստ­ղերն էին այդ ե­րե­կո­յին  եւ  մեծ հրճուան­քով ու յու­զու­մով կը յայտ­նա­բե­րէին զի­րար:

Է­տուարտ՝  պարս­կա­հայ,  հաս­-տա­տուած Անգ­լիա, Ա­րա՝ լի­բա­նա­նա­հայ,  հաս­տա­տուած Սպա-­նիա, կու գան օ­տար եր­կինք­նե­րու տակ փայ­լեց­նե­լու հա­յուն ա­նու­նը:

«Ա­մէն տեղ հայ կայ», ը­սած է Մա­վեան:

Եւ ի­րօք:

ՍԵԼ­ԼԱ ԹՆՃՈՒ­ԿԵԱՆ

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2017