ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ

Աւետարաններու մէջ յիշուած անունները, ջանացինք երեք լեզուով ցանկի մը մէջ ամփոփել։ Անշուշտ որ յաւակնութիւնը երբեք չունինք կատարեալ գործ մը կատարած ըլլալու. արդարեւ մեր համեստ աշխատութիւնը «ովկիանոսի մէջ հազիւ կաթիլ» մըն է։ Իր համեստ պայմաններուն մէջ եթէ փոքր իսկ օգտակարութիւն մը կարենանք ունենալ, անիկա անհո՛ւն երջանկութիւն մը պիտի պատճառէ մեզի։

Աւետարաններու մէջ յիշուած զանազան անուններու քով՝ առաջին սիւնակին մէջ թրքերէն համապատասխան անունը, իսկ երկրորդ սիւնակին մէջ ֆրանսերէնը յիշեցինք։ Անունները արձանագրեցինք երեք լեզուով Աւետարանները օգտագործելով։ Կը սիրենք յուսալ «ովկիանոսին մէջ կաթիլ» մը աւելցուցած ըլլալ։ Մեզի համար բաւական հաճելի այս համեստ աշխատութիւնը երանի՜ նոյնքան համեստ օգտակարութիւն մը ունենայ…։

Մատթէոս = Matta = Matthieu

Մարկոս = Markos = Marc

Ղուկաս = Luka = Luc

Յովհաննէս = Yuhanna = Jean

Բաբելոն = Babil = Babylone

Հերովդէս = Hirodes = Hérode

Բեթղեհէմ = Beytlehem = Bethléem

Նազարէթ = Nasıra = Nazareth

Յովհաննէս Մկրտիչ = Vaftizci Yahya = Jean de Baptiste

Եսայի = Yeşaya = Esaïe

Գերգեսացի = Gadaralı = Gadaréniens

Յայրոս = Yairos = Jaïros

Սիմոն = Simun = Simon

Պետրոս = Petrus = Pierre

Անդրէաս = Andreas = André

Զեբեդէոս = Zebedi = Zébédée

Փիլիպպոս = Filipus = Philippe

Բարթողոմէոս = Bartalmay = Barthélemy

Թովմաս = Tomas = Thomas

Ալփէոս = Alfoy = Alphée

Ղեբէոս = Zebaeus = Zebaeus

Թադէոս = Taday = Thaddeus = Thaddée

Յովնան = Yunus = Jonas

Եղիա = İlyas = Elie

Մովսէս = Musa = Moïse

Էմմանուէլ = İmmanuel = Emmanuel

Ձիթենեաց լեռ = Zeytinlik dağı = Mont des Oliviers

Տիւրոս = Sur = Tyr

Սիդոն = Sayda = Sidon

Զակքէոս = Zakkay = Zachée

Քանանացի = Kenanlı = Cananéenne

Լէգէոն = Lejiyon = Légion

Մարթա = Martha = Marthe

Պիղատոս = Pilatus = Pilate

Ղազարոս = Lazaros = Lazare

Մագդաղենացի = Magdalalı = de Magdala

Ագրիպպաս = Agrippa = Agrippa

Մատաթիա = Mattias = Mattihas

Անանիա = Hananya = Ananias

Սափիրա = Safira = Saphia

Ստեփանոս = Stefanos = Etienne

Բառնաբաս = Barnabas = Barnabas

Տիմոթէոս = Timoteos = Timothée

Աբրահամ = İbrahim = Abraham

Իսահակ = İshak = Isaac

Յակոբ = Yakup = Jacob

Յուդա = Yahuda = Juda

Փարես = Peres = Pharès

Զարա = Zerah = Zara

Թամար = Tamar = Thamar

Եզրոն = Hesron = Esrom

Արամ = Ram = Aram

Ամինադար = Amminadar = Aminadab

Նաասոն = Nahşon = Naason

Սաղմոն = Salmon = Salmon

Բոոս = Boaz = Boaz

Հռաքաբէ = Rahav = Rahab

Ովբէդ = Ovet = Obed

Հռութ = Rut = Ruth

Յեսսէ = İsay = İsaï

Դաւիթ = Davut = David

Սողոմոն = Süleyman = Salomon

Ուրիա = Uriya = Urie

Րոբովամ = Rehavam = Roboam

Աբիա = Ariya = Abia

Ասափ = Asa = Asa

Յովսափատ = Yehoşafar = Josaphat

Յովրամ = Yehoram = Joram

Ոզիա = Uzziya = Ozias

Յովաթամ = Yotam = Joathan

Աքազ = Ahaz = Achaz

Եզեկիա = Hizkiya = Ezéchias

Մանասէ = Manaşşe = Manassé

Ամովս = Amon = Amon

Յովսիա = Yoşiya = Josias

Յեքոնիա = Yehoyakin = Jéchonias

Սաղաթիէլ = Şealtiel = Salathiel

Զօրաբաբէլ = Zerubbabil = Zorobabel

Աբիուդ = Avihut = Abiud

Եղիակիմ = Elyakim = Eliakim

Ազովր = Azor = Azor

Սադովկ = Sadok = Sadok

Աքին = Ahim = Achim

Եղիուդ = Elihut = Eliud

Եղիազար = Elazar = Eléazar

Մատթա = Mattan = Matthan

Յովսէփ = Yusuf = Joseph

Մարիամ = Meryem = Marie

Յիսուս = İsa = Jésus

Քրիստոս = Mesih = Christ:

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սեպտեմբեր 29, 2019, Իսթանպուլ

Շաբաթ, Նոյեմբեր 16, 2019