ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆԻ ԿՈՂՄԷ ԱՀԱԶԱՆԳ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան յայ­տա­րա­րեց, որ վեր­ջին օ­րե­րուն Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ պա­տա­հած սադ­րանք­նե­րով Ատր­պէյ­ճան ան­գամ մը եւս ի ցոյց կը դնէ իր ար­հա­մար­հան­քը միջ­նորդ­նե­րու ա­ռա­ջարկ­նե­րուն հան­դէպ։ Մեկ­նա­բա­նե­լով սահ­մա­նագ­ծի եր­կայն­քով ի­րա­վի­ճա­կի լա­րուա­ծու­թիւ­նը՝ Նալ­պան­տեան ար­տա­յայ­տեց այն հա­մո­զու­մը, թէ Պա­քու հեր­թա­կան ան­գամ ցոյց տուած է, որ ինչ­պէս կը վե­րա­բե­րի ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րու հաս­ցէա­կան կո­չե­րուն՝ խստօ­րէն հե­տե­ւե­լու հրա­դա­դա­րի պահ­պան­ման եւ զերծ մնա­լու ի­րա­վի­ճա­կը սրող քայ­լե­րէ։

Ըստ Նալ­պան­տեա­նի, հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին վեր­ջին այ­ցե­լու­թեան ար­դիւնք­նե­րով հրա­պա­րա­կած էին յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, ո­րու բո­վան­դա­կու­թեան մէջ նշած էին, թէ նա­խա­գահ­նե­րը հա­մա­ձայ­նած են քննար­կել զի­նա­դա­դա­րի ամ­րապնդ­ման ուղ­ղեալ ե­ռա­նա­խա­գահ­նե­րու ա­ռա­ջարկ­նե­րը։ Հե­տե­ւա­բար, Նալ­պան­տեան հա­մո­զուած է, թէ վե­րո­յի­շեալ սադ­րանք­նե­րով Պա­քու ան­գամ մը եւս ի ցոյց կը դնէ իր ար­հա­մար­հան­քը միջ­նորդ­նե­րու ա­ռա­ջարկ­նե­րուն հան­դէպ։

Միւս կող­մէ, Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Շա­ւարշ Քո­չա­րեան յայտ­նեց, թէ Ատր­պէյ­ճա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւ­նը ո­րե­ւէ կապ չու­նի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին հետ։ Ան դի­տել տուաւ, որ հայ­կա­կան կող­մը ո­րե­ւէ խնդիր չու­նի Ատր­պէյ­ճա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան հետ, բայց այդ ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւ­նը ո­րե­ւէ կապ չու­նի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հետ։

Չորեքշաբթի, Մարտ 4, 2015