Ասուլիս - Բ -

Ան­թի­լիա­սի աղ­բիւր­նե­րը Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Իս­թան­պու­լի մէջ ան­ցեալ շա­բաթ կազ­մա­կեր­պուած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին շուրջ մա­տու­ցած են հե­տաքրք­րա­կան տուեալ­ներ։ Սի­սի եր­բեմ­նի մայր տա­ճա­րի եւ յա­րա­կից կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը վե­րա­ձեռք­բե­րե­լու նպա­տա­կով Թուր­քիոյ Սահ­մա­նադ­րա­կան ա­տեա­նին մօտ բա­ցուած դա­տին ա­ռըն­չու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած է այս ա­սու­լի­սը։ Ան­թի­լիա­սի պաշ­տօ­նա­կան հա­ղոր­դագ­րու­թեան հա­մա­ձայն, Թուր­քիոյ մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ տե­ղի ու­նե­ցած այս ա­սու­լի­սին նպա­տակն էր թրքա­կան մա­մու­լին ճամ­բով լայն տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցել Թուր­քիոյ ժո­ղո­վուր­դին։ Կան­խաւ կա­րե­լի է ը­սել, թէ ըստ էու­թեան, այդ ա­սու­լի­սին ար­ձա­գանգ­նե­րը այդ­քան ալ մեծ չեն ե­ղած՝ Թուր­քիոյ ժո­ղո­վուր­դին «լա՛յն» տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­լու չափ։ Մինչ այդ, Ան­թի­լիա­սի հա­ղոր­դագ­րու­թեան կցուած է ցու­ցակ մը, ո­րու մէջ ժա­մա­նա­կագ­րա­կան կար­գով նշուած է, թէ ո՛ր լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րը ար­ձա­գանգ հան­դի­սա­ցած են այդ ա­սու­լի­սին կամ տուեալ նիւ­թին։ Այդ­պի­սի ցու­ցա­կի մը հրա­պա­րա­կու­մը ար­դէն ինք­նին կաս­կած կը յա­րու­ցէ՝ հե­ղի­նակ­նե­րու ա­պա­հո­ված ար­դիւն­քին առ­թած բա­ւա­րա­րու­թեան տե­սան­կիւ­նէն։ Կար­ծես ձա­խող­ման խոս­տո­վա­նու­թիւն մը ե­ղած ըլ­լար։

2015-ին զու­գա­դի­պած նման աղմ­կա­րար նա­խա­ձեռ­նու­թեան մը այս­քան սի­րո­ղա­կան ու հա­տուա­ծա­պաշ­տա­կան մօ­տե­ցու­մով թրքա­կան հա­սա­րա­կու­թեան մա­տու­ցուի­լը, միան­շա­նա­կօ­րէ՛ն լիար­ժէք չի նպաս­տեր որ­դեգ­րուած նպա­տա­կին։

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015