Բոցերը…

Թուր­քիա-Ռու­սաս­տան ա­նակն­կալ լա­րուա­ծու­թիւ­նը յղի է մտահո­գիչ բար­դու­թիւն­նե­րու, ե­թէ ժամ ա­ռաջ չյաղ­թա­հա­րուի ստեղ­ծուած մթնո­լոր­տը։ Սու­րիոյ եւ Ի­րա­քի մէջ բոյն դրած ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը այն­պի­սի կա­ցու­թիւն մը յա­ռա­ջա­ցու­ցած է, որ ոչ միայն սպառ­նա­լի­քի տակ է Մեր­ձա­ւոր ու Մի­ջին Ա­րե­ւել­քը, այլ նաեւ ա­նո­րո­շու­թիւն մը ստեղ­ծուած է ընդ­հան­րա­պէս մի­ջազ­գա­յին բե­մա­հար­թա­կին վրայ։ Պղտո­րու­թիւ­նը ան­խու­սա­փե­լի կը դարձ­նէ բա­զում հար­ցա­կան­ներ եւ այս վեր­ջին­նե­րուն վրայ ե­կած է ա­ւել­նալ Ան­գա­րա-Մոս­կուա ա­ռանց­քի լա­րուա­ծու­թիւ­նը։

Հրդեհ մը ծա­գած է տա­րած­քաշր­ջա­նին մէջ եւ բո­ցե­րը սկսած են տա­րա­ծուիլ, իսկ թուրք-ռու­սա­կան յարա­բե­րու­թիւն­նե­րու լա­րուա­ծու­թիւ­նը կու գայ ա­պա­ցու­ցա­նել, թէ այդ բո­ցե­րը հա­կակշ­ռէ դուրս գա­լով կրնան տա­րա­ծուիլ ե­թէ ժամ ա­ռաջ ազ­դու մի­ջամ­տու­թիւն մը չըլլայ։

Այս ա­ռու­մով յատ­կան­շա­կան օ­րի­նակ մը կը մատ­նան­շեն Մոս­կուա­յէն ե­րէկ հա­սած լու­րե­րը, ըստ ո­րոնց ռուս խորհր­դա­րա­նա­կան­ներ շարժ­ման ան­ցած են՝ որ­պէս­զի բա­նա­ձե­ւի մը ըն­դուն­ման մի­ջո­ցաւ երկ­րէն ներս քրէա­կա­նաց­նեն ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րուն ու­րա­ցու­մը։ Ինչ լա՛ւ ժամ­կէտ… Որ­քան հա­մո­զի՛չ մթնո­լորտ… Ա­հա­ւա­սիկ, թէ բո­ցե­րը ո՛ւր կրնան հաս­նիլ։

Թուր­քիա եւ Ռու­սաս­տան, ճիշդ է, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ամ­րապնդած են հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, բայց ի­րենց շուրջ հա­մախմ­բած են այն­պի­սի եր­կիր­ներ, ո­րոնք ու­նին հա­կա­դիր կե­ցուածք­ներ։ Առ­կայ նուրբ հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւն­նե­րուն մէջ խոր ցնցում մը կրնայ յա­ռա­ջա­նալ՝ ե­թէ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան ներդ­րու­մը՝ ա­նոնց մի­ջեւ փու­թով հա­մա­ձայ­նե­լու եզր մը չգտնուի։

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015