«ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ

Ե­րէկ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­ւան­դա­կան ար­ժէք­ներ. ժա­մա­նա­կա­կից հա­սա­րա­կու­թեան զար­գաց­ման հո­գե­ւոր-բա­րո­յա­կան ու­ղե­նիշ­նե­րը» խո­րագ­րեալ մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով մը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայ­րա­վան­քի «Վա­չէ եւ Թա­մար Մա­նու­կեան» մա­տե­նա­դա­րա­նի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս գի­տա­ժո­ղո­վը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան եւ Ռուս Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հա­մա­տեղ ջան­քե­րով։ Ծրագ­րին իր նե­ցու­կը բե­րած էր նաեւ Սուրբ Ա­թոս լե­րան ռու­սա­կան սրբա­վայ­րե­րու ա­ջակց­ման բա­րե­գոր­ծա­կան հիմ­նար­կը։ Գի­տա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­ցան Հա­յաս­տա­նէն եւ Ռու­սաս­տա­նէն պե­տա­կան մար­մին­նե­րու, հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, հո­գե­ւոր ու գի­տա­կան շրջա­նակ­նե­րէ, ինչ­պէս նաեւ զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան աշ­խար­հէն դէմ­քեր։

Գի­տա­ժո­ղո­վի բաց­ման ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ ա­րա­րո­ղա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Նա­թան Արք. Յով­հան­նի­սեան, որ ժո­ղո­վա­կան­նե­րուն փո­խան­ցեց Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին օրհ­նու­թիւնն ու բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը։ Նորին Սրբազնութիւնը ուրա-խութիւն յայտնեց, թէ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ կազմակերպուած է նման հաւաքոյթ մը։ Ան կանգ առաւ աւանդութեան կարեւորութեան եւ քրիստո-նէական արժէքներու պահպանման վրայ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 1, 2016