ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՔՆՆՈՒԹԻՒՆԸ ՏԱԿԱՒԻՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԷՋ

Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քա­րա­նէն ներս կը շա­րու­նա­կուին վեր­ջերս օ­րա­կար­գի վրայ ե­կած ման­կապղ­ծու­թեան գայ­թակ­ղե­ցու­ցիչ պնդում­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ ներ­քին քննու­թիւն­նե­րը։ «News.am» կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս քննու­թիւ­նը կ՚եր­կա­րի, ո­րով­հե­տեւ նոր նիւ­թեր յայտ­նա­բե­րուած են։

Ման­կապղ­ծու­թեան խնդիր­նե­րը օ­րա­կար­գի վրայ բե­րած Հրայր Ե­զէ­կեան ներ­կա­յիս դի­մած է դա­տա­րան։ Պատ­րիար­քա­րա­նի մա­մու­լի դի­ւա­նէն տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ ստեղ­ծուած յանձ­նա­խում­բը ներ­կա­յիս կը շա­րու­նա­կէ քննու­թիւ­նը։ Պար­բե­րա­բար կը յայտ­նա­բե­րուին նոր նիւ­թեր։ Շուրջ ա­միս մը ա­ռաջ Հրայր Ե­զէ­կեան դի­մած էր դա­տա­րան՝  պնդե­լով, որ Պատ­րիար­քա­րա­նը կ՚ար­գի­լէ իր վանք մուտք գոր­ծե­լը։ Իսկ Պատ­րիար­քա­րա­նը դա­տա­րա­նին տե­ղե­կա­ցու­ցած է, թէ նման ար­գելք մը գո­յու­թիւն չու­նի եւ Հրայր Ե­զէ­կեան կրնայ հան­գիստ մուտք գոր­ծել վանք։

Վե­րո­յի­շեալ հրա­պա­րա­կում­նե­րուն եւ պնդում­նե­րուն շուրջ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թիւ­նը տա­կա­ւին պաշ­տօ­նա­կան դիր­քո­րո­շում մը չէ ար­տա­յայ­տած։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան մամ­լոյ դի­ւանն ալ տե­ղե­կա­ցուց, թէ ի­րենք նոյն­պէս դի­մած են Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թեան՝ պար­զա­բա­նում մը ու­նե­նա­լու հա­մար։ Այդ պա­տաս­խա­նը ստա­նա­լէ վերջ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծի­նը հան­դէս պի­տի գայ յայ­տա­րա­րու­թեամբ։ 

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016