ՍՈՒՐԲ ԱՄԵՆԱՓՐԿԻՉ

Ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նի Նոր Հաճն քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. Ա­մե­նափր­կիչ նո­րա­կա­ռոյց ե­կե­ղեց­ւոյ օծ­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն նա­խա­գա­հեց Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը։ Ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան։ 2001 թուա­կա­նին հիմ­նար­կէ­քը կա­տա­րուած այս ե­կե­ղե­ցին կառու­ցուած է յայտ­նի գոր­ծա­րար Գա­գիկ Ծա­ռու­կեա­նի բա­րե­րա­րու­թեամբ։ Նա­խագ­ծի հե­ղի­նակն է ճար­տա­րա­պետ Ար­տակ Ղու­լեան։

Նա­խա­գահ Սարգ­սեան եւ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը նո­րա­կա­ռոյց ե­կե­ղեց­ւոյ առ­ջեւ դի­մա­ւո­րուե­ցան Կո­տայ­քի Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Տ. Ա­ռա­քել Արք. Գա­րա­մեա­նի, բա­րե­րար Գա­գիկ Ծա­ռու­կեա­նի, Կո­տայ­քի մարզ­պետ Կա­րա­պետ Գու­լո­յեա­նի, Նոր Հա­ճը­նի քա­ղա­քա­պետ Գա­գիկ Մատ­թէո­սեա­նի եւ բա­զում ուխ­տա­ւոր­նե­րու կող­մէ։

Իր հայ­րա­պե­տա­կան օրհ­նու­թիւն­նե­րը բաշ­խե­լով, Նո­րին Սրբու­թիւ­նը հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սու ու­ղեկ­ցու­թեամբ հան­դի­սա­ւո­րա­պէս մուտք գոր­ծեց նո­րա­կա­ռոյց ե­կե­ղե­ցին, ուր տե­ղի ու­նե­ցաւ օծ­ման կարգ։ Ներ­կայ էին նաեւ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թե­նէն Տ. Ա­րիս Արք. Շիր­վա­նեան, Ա­րա­րա­տեան Հայ­րա­պե­տա­կան Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դա­կան Փո­խա­նորդ Տ. Նա­ւա­սարդ Արք. Կճո­յեան, Մայր Ա­թո­ռի Ա­րա­րո­ղա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Նա­թան Արք. Յով­հան­նի­սեան, Մայր Ա­թո­ռի Ե­կե­ղե­ցա­կան հա­յե­ցա­կար­գա­յին հար­ցե­րու գրա­սե­նեա­կի տնօ­րէն Տ. Բագ­րատ Եպսկ. Գալս­տա­նեան եւ Մայր Ա­թո­ռի Վար­չատնտե­սա­կան բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Մու­շեղ Եպսկ. Պա­պա­յեան։

Օծ­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը տուաւ օ­րուան պատ­գա­մը։ «Սիրելիներ, եկեղեցին փրկութեան տապանն է, որ այս կեանքի խռովայոյզ ծովուն մէջ մեզ կ՚առաջնորդէ դէպի խաղաղութեան հանգրուան՝ դէպի բաղձալի նաւահանգիստը փրկութեան, զոր Աստուած կը պարգեւէ», ըսաւ ան ու նոր եկեղեցին համարեց երկնային շնորհներու նոր աղբիւր մը։ 

Նո­րին Սրբու­թիւ­նը նո­րա­կա­ռոյց ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մար նուի­րեց նաեւ Տի­րոջ Ս. Խա­չե­լու­թեան դրուա­գով սրբա­պատ­կեր մը։ Բաց աս­տի, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը բարձր գնա­հա­տեց Ծա­ռու­կեան ըն­տա­նի­քը, ո­րու ազ­նիւ յանձ­նա­ռու­թիւն­նե­րով ար­դէն վե­ցե­րորդ եկե­ղե­ցին կա­ռու­ցուած է Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Այս առ­թիւ ան Սրբա­տառ կոն­դակ եւ «Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» պա­տուոյ բարձ­րա­գոյն շքան­շա­նը շնոր­հեց Գա­գիկ Ծա­ռու­կեա­նի ծնո­ղաց՝ Կո­լիա եւ Ռո­զա Ծա­ռու­կեան­նե­րուն։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015