ՀԻՒՐԵՐՈՒ ՄԵԾ ՀՈՍՔ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին ապ­րուե­ցան ո­գե­ւոր օ­րեր։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ըն­դու­նեց հայ կամ օ­տար զա­նա­զան խում­բեր։ Այս­պէս, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը Մայ­րա­վան­քի «Վա­չէ եւ Թա­մար Մա­նու­կեան» Մա­տե­նա­դա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րի­տա­սար­դաց միա­ւոր­ման (ՀԵԵՄ) եր­րորդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րուն հետ։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը այս առ­թիւ ու­րա­խու­թիւն յայտ­նեց, թէ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը վերս­տին հա­մախմ­բուած են Մայր Հա­յաս­տա­նի եւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ան­մի­ջա­կան մթնո­լոր­տի մը մէջ պա­տաս­խա­նեց ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հար­ցում­նե­րուն։ Հա­ւա­քոյ­թի ըն­թաց­քին ար­տա­յայ­տուե­ցաւ նաեւ Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րեւմ­տեան Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Յով­նան Արքեպիսկոպոս Տէր­տէ­րեան, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ կը գլխա­ւո­րէ ՀԵԵՄ-ը։

Իսկ ե­րէկ, Մայր Տա­ճա­րի մէջ, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին նա­խա­գա­հու­թեամբ պա­տա­րա­գեց Տ. Յով­նան Արքեպիսկոպոս Տէր­տէ­րեան, որ խօ­սե­ցաւ նաեւ օ­րուան քա­րո­զը։ Սա ՀԵԵՄ-ի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ուխ­տի Ս. Պա­տա­րագն էր եւ ա­ւար­տին հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն կա­տա­րուե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­մած­նի բա­րե­րար­նե­րէն բա­րե­յի­շա­տակ Ա­լեք եւ Մա­րի Մա­նու­կեան­նե­րուն հա­մար, ո­րոնց մար­մին­նե­րը ամ­փո­փուած են Վե­հա­րա­նի հա­րե­ւա­նու­թեամբ։ Բաց աս­տի, Նո­րին Սրբու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մէն՝ Նիւ Ճըր­զիէն «Շու­շի» պա­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րը, ո­րոնց կ՚ու­ղեկ­ցէր ա­մե­րի­կա­հայ բա­րե­րար Հրաչ Թու­ֆա­յեան։ Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Խա­ժակ Արքեպիսկոպոս Պար­սա­մեա­նի խնդրան­քին ըն­դա­ռաջ՝ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը այս առ­թիւ «Ս. Սա­հակ-Ս. Մես­րոպ» շքա­նա­շա­նով պար­գե­ւատ­րեց պա­րու­սոյց Սե­դա Քան­թար­ճեա­նը։

Նոյն­պէս Ա­րե­ւե­լեան Թե­մէն՝ Պոս­թո­նէն ու մեր­ձա­կայ­քէն Հա­յաս­տան մեկ­նած քառասունվեց ուխ­տա­ւոր­նե­րէն բաղ­կա­ցեալ խումբ մըն ալ Մայր Ա­թո­ռի դի­ւա­նա­տան մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ամենայն Հայոց Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին կող­մէ։

Բաց աս­տի, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը շա­բա­թա­վեր­ջին հիւ­րըն­կա­լեց նաեւ Մատ­րի­տի «Սան Տա­մա­սօ» աս­տուա­ծա­բա­նա­կան ճե­մա­րա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 6, 2015