ՏԱՍԸ ԵՐԿԻՐ՝ ՏԱՍԸ ԱԶԳԵՐ ԿԸ ՁԳՏԻՆ ՀԱՍՆԻԼ ԵՒՐՈՏԵՍԻԼԻ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻՆ

Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս Եւ­րո­տե­սի­լի երկր­պա­գու­նե­րը ժա­մադ­րուած էին ի­րենց հե­ռա­տե­սի­լի պաս­տառ­նե­րուն դի­մաց ըմ­բոշխ­նե­լու հե­ռար­ձա­կու­մը Եւ­րո­տե­սիլ մի­ջազ­գա­յին եր­գի մրցոյ­թին։

Յետ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան, հայ ժո­ղո­վուր­դը ա­ռա­ւել խան­դա­վա­ռու­թեամբ կը հե­տե­ւի սոյն մրցոյ­թին, ազ­գա­յին հպար­տու­թեամբ տո­գո­րուե­լով ի տես Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող ա­րուես­տա­գէ­տին: իսկ Եւ­րո­պա­յի տա­րած­քին գտնուող­ներ ա­մէն ճիգ ի գործ կը դնեն, որ­պէս­զի ի­րենց բա­րե­կամ­նե­րու մի­ջո­ցաւ ա­ռա­ւել կէ­տեր ա­պա­հո­վեն յատ­կա­պէս հայ մաս­նա­կի­ցի օգ­տին: Բա­րե­բախ­տա­բար այս կա­պակ­ցու­թեամբ Հա­յաս­տա­նէն ներս կը ցու­ցա­բե­րուի լրջա­գոյն մօ­տե­ցում՝ գե­րա­զան­ցօ­րէն լա­ւա­գոյ­նը ներ­կա­յաց­նե­լու ի տես հա­մայն աշ­խար­հին: Այս տա­րի Եւ­րո­տե­սիլ եր­գի մրցոյ­թի ա­ռա­ջին կի­սաեզ­րա­փա­կիչ փու­լին Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող Ի­վե­թա Մու­կու­չեա­նը  հան­դէս ե­կաւ LoveWave եր­գով, յաղ­թա­հա­րեց եր­գի մրցոյ­թի կի­սա­ւար­տա­կան հանգ­րուա­նը եւ յաղ­թա­կան ո­գիով պի­տի պատ­րաս­տուի հան­դէս գա­լու Շա­բաթ, 14 Մա­յի­սին տե­ղի ու­նե­նա­լիք ա­ւար­տա­կան հանգ­րուա­նին:

Հա­կա­ռակ որ կի­սաեզ­րա­փա­կի­չի ե­լոյ­թի ըն­թաց­քին բազ­մա­թիւ եր­կիր­ներ հան­դէս ե­կան, ինչ­պէս՝ Յու­նաս­տա­նը, Ֆին­լան­տիան, Մոլ­տո­վան, Հուն­գա­րիան, Հո­լան­տան, Իզ­լան­տան, Սան Մա­րի­նոն, Խրուա­թիան, Ռու­սաս­տա­նը, Չե­խիան, Կիպ­րո­սը, Աւստ­րիան, Մոն­թե­նեկ­րոն, Պոս­նիան եւ Հեր­ցե­կո­վի­նան, Մալ­թան, Սպա­նիան, Ֆրան­սան ու Շուէ­տը: Ի մտի ու­նե­նա­լով, որ Չե­խիան միակ եր­կի­րը ե­ղած է, որ մաս­նա­կից ու­նե­ցած տա­րի­նե­րուն, ա­մէն ան­գամ որ  քուէար­կե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն ե­ղած է, մշտա­պէս Հա­յաս­տա­նի կող­քին ըլ­լա­լով մեր մաս­նա­կի­ցին տուած է 12 միա­ւոր, հե­տե­ւա­բար գի­տա­կից հա­յեր ազ­նուու­թիւնն ու նրբան­կա­տու­թիւ­նը ու­նե­ցան քուէար­կե­լու նաեւ չեխ մաս­նա­կից՝ Կապ­րիել­լա Կուն­չի­կո­վա­յի օգ­տին։ Ի ցիւ, թէ նոյն մօ­տե­ցու­մը կի­րար­կուէր նաեւ քա­ղա­քա­կան ո­լորտ­նե­րէն ներս, ու­րա­խա­նալ ա­նոնց հետ, ո­րոնք քու յաղ­թա­նա­կովդ յա­տե­նին ու­րա­խա­ցած են. Ցա­ւակ­ցիլ ա­նոնց հետ, ո­րոնք կող­քիդ  կանգ­նած են քու ազ­գա­յին ա­ղէ­տիդ ըն­թաց­քին, եւ վեր­ջա­պէս ճանչ­նալ եւ ըն­դու­նիլ այ­լոց հան­դէպ գոր­ծադ­րուած ա­նար­դա­րու­թիւ­նը, որ­պէս­զի ի պա­հան­ջեալ հար­կին՝ փո­խա­դարձ կե­ցուածք ցու­ցա­բե­րուի ազ­գե­րու մի­ջեւ: 

Ըստ տուեալ ա­ւան­դոյ­թին, լրագ­րող­ներ ի­րենց հե­ղե­ղան­ման հար­ցադ­րում­նե­րը ո­ղո­ղե­լով,  կը փոր­ձեն ի­րենց յա­տուկ զուար­ճա­խօ­սու­թեամբ ագ­ցա­նել Եւ­րո­տե­սի­լի մաս­նա­կից­նե­րը: Աշ­խար­հի տա­րած­քին գտնուող իւ­րա­քան­չիւր հայ, ան­վա­րան ապ­րե­ցաւ այն հպար­տու­թիւ­նը, երբ մեր երկ­րի պա­տուի­րակ՝ Ի­վե­թան Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի դրօշ­նե­րը պար­զե­լով օ­տար թղթա­կի­ցի հար­ցին պա­տաս­խա­նե­լով ը­սաւ. «Ե­կէք չմոռ­նանք, որ ես կը  ներ­կա­յաց­նեմ իմ եր­կի­րը եւ այն՝ միշտ կը պա­հեմ սրտիս ու մտքիս մէջ:  Պի­տի ու­զեմ ամ­բողջ աշ­խար­հին տա­րա­ծել, որ ես միայն խա­ղա­ղու­թիւն կը ցան­կամ իմ երկ­րիս սահ­ման­նե­րու­ն»: Եւ­րո­պա­կան մա­մու­լը անն­կատ չան­ցաւ այս ի­րա­դար­ձու­թեան ա­ռըն­չու­թեամբ եւ ան­յա­պաղ փու­թա­ցին  ի­մա­նա­լու, թէ ին­չու Ի­վե­թան ո­րո­շեց նման քայ­լով հան­դէս գալ.

«Ան­կեղծ ը­սե­լով՝ ես կը սպա­սէի այս հար­ցին: Ա­հա, թէ ին­չու ես կը ներ­կա­յաց­նեմ այս եր­գը: Ա­նոր մի­ջո­ցով կը ցան­կամ «Սի­րոյ ա­լի­ք­»ը տա­րա­ծել ա­մէ­նու­րեք: Ես Գեր­մա­նիա ծնած եմ, բայց ես հայ եմ եւ միայն խա­ղա­ղու­թիւն կը ցան­կամ հա­մայն աշ­խար­հին ու Հա­յաս­տա­նին հա­մա­ր»:

Հե­տաքրք­րա­կան զու­գա­դի­պու­թեամբ մը, այս տա­րի Եւ­րո­տե­սի 2016-ի մրցան­քին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րած էին նաեւ ե­րեք այլ հա­յեր, ներ­կա­յաց­նե­լով ի­րենց եր­կիր­նե­րը: Վրաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝ Նի­քա Քո­չա­րով, իր հայ նուա­գա­կից­նե­րուն հետ միա­տեղ պի­տի մեկ­նա­բա­նեն Midnight Gold եր­գը: Իսկ Ուք­րայ­նա­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝ Ճա­մա­լան, որ բուն ա­նու­նով Սու­սան­նա Ծա­մա­լա­տի­նո­վա է (մօ­րե­նա­կան կող­մէ հայ է), կը խոս­տո­վա­նի, թէ ման­կու­թե­նէն ի վեր հա­սակ ա­ռած է ե­րաժշ­տա­կան մթնո­լոր­տի մէջ, ուր իր կող­քին ու­նե­ցած է  Ճե­նա­տի Ա­սատ­րեա­նը, որ զինք մղած է ճա­զա­յին աշ­խար­հէն ներս: Եւ­րո­տե­սի 2016-ին ան պի­տի հրամց­նէ իր հան­դի­սա­տես­նե­րուն  «1944» եր­­գը, որ ար­դէն իսկ մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լին մէջ բա­ւա­կան աղմ­կա­յա­րոյց դար­ձած է:

ՊԱՅԾԻԿ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Ուրբաթ, Մայիս 13, 2016