ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՒ ՉԱՓԱՆԻՇ

Աշ­խար­հահռ­չակ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէ­րի ար­տադ­րան­քը ոչ միայն կը շա­րու­նա­կէ ժա­մա­նակ­նե­րու ըն­թաց­քին ա՛լ ա­ւե­լի բարձր ար­ժե­ւո­րուիլ, այլ նաեւ ներշն­չան­քի աղ­բիւր կը հան­դի­սա­նայ նոր ար­տադ­րանք­նե­րու հա­մար։ Վեր­ջերս Օս­ման Օք­քա­նի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէն մը պատ­րաս­տուած է Ա­րա Կիւ­լէ­րի կեան­քին ու գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին։ «Ա­րա Կիւ­լէր. Իս­թան­պու­լի ա­ռաս­պել մը» խո­րագ­րեալ այս վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նը կը ցո­լաց­նէ ա­նոր գոր­ծու­նէու­թեան եւ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րուն բա­զում ե­րե­սակ­նե­րը։ Ֆիլ­մին մէջ ակն­յայտ է նաեւ Ա­րա Կիւ­լէ­րի եւ ա­նոր լու­սան­կար­նե­րուն պա­րա­գա­յին զգա­լի Եւ­րո­պա­յի հե­ռան­կա­րը։ Այս պատ­ճա­ռով այս ժա­պա­ւէ­նին պատ­րաս­տու­թեան ծրա­գի­րը գան­ձատ­րուած է Եւ­րո­միու­թեան կող­մէ։

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, քա­ղա­քիս Ֆրան­սա­կան պա­լա­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ե­րե­կոյթ մը, ո­րու ըն­թաց­քին կա­տա­րուե­ցաւ այս ժա­պա­ւէ­նին ա­ռա­ջին ցու­ցադ­րու­թիւ­նը։ Հա­ւա­քոյ­թին ներ­կայ էին Պէ­յօղ­լուի քա­ղա­քա­պետ Ահ­մէտ Միս­պահ Տե­միր­ճան, գե­ղա­րուես­տա­կան, հա­սա­րա­կա­կան եւ մամ­լոյ աշ­խար­հէն բա­զում ծա­նօթ դէմ­քեր։ Ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ Իս­թան­պու­լի մօտ Ֆրան­սա­յի ա­ւագ հիւ­պա­տոս Միւ­րիէլ Տո­մե­նաք։ Ար­տա­յայ­տուե­ցաւ նաեւ Ան­գա­րա­յի մօտ Եւ­րո­միու­թեան պա­տուի­րա­կու­թեան ղե­կա­վար դես­պան Հան­սեէօրկ Հա­պէր։ Ներ­կա­նե­րը հե­տաքրք­րու­թեամբ դի­տե­ցին ժա­պա­ւէ­նը, ո­րու մէջ կը գե­րակշ­ռէին դար­ձեալ Ա­րա Կիւ­լէ­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րէն նմոյշ­ներ։ Ժա­պա­ւէ­նին հա­մար վկա­յու­թիւն­ներ բե­րած էին Տո­ղան Հըզ­լան, Օր­հան Փա­մուք, Ֆա­թիհ Ա­քըն, Իլ­պէր Օր­թայ­լը եւ հան­գու­ցեալ Եա­շար Քե­մալ։ Ա­նոնց շար­քին Օր­հան Փա­մուք եւ Տո­ղան Հըզ­լան ար­տա­յայ­տուե­ցան ե­րէ­կուան ե­րե­կոյ­թին ժա­մա­նակ։ Խօսք ա­ռաւ նաեւ Օս­ման Օք­քան։

Այս առ­թիւ Օր­հան Փա­մուք նշեց, թէ Իս­թան­պուլ տակ­նուվ­րայ քա­ղաք մըն է եւ Ա­րա Կիւ­լէր շրջա­նակ մը կը սահ­մա­նէ այդ քա­ղա­քը դի­տար­կե­լու հա­մար։ Ա­րա Կիւ­լէ­րի սահ­մա­նած շրջա­նա­կը մի­ջոց մը վերջ ար­դէն կը վե­րա­ծուի չա­փա­նի­շի մը։ Օր­հան Փա­մուք ընդգ­ծեց, թէ Ա­րա Կիւ­լէ­րի լու­սան­կար­նե­րը չեն ցո­լաց­ներ միայն քա­ղա­քի շէն­քե­րը կամ փո­ղոց­նե­րը, այլ նաեւ՝ կա­րե­լի է այդ լու­սան­կար­նե­րուն մի­ջո­ցաւ ներ­թա­փան­ցել բնա­կիչ­նե­րու զգա­ցում­նե­րուն։

Ձեռ­նար­կի ըն­թաց­քին մատ­նան­շուե­ցաւ, թէ ա­ւե­լի քան եր­կու մի­լիոն լու­սան­կար գո­յու­թիւն ու­նի Ա­րա Կիւ­լէ­րի ար­խի­ւին մէջ եւ այդ ար­խի­ւը յա­րա­բե­րա­բար մշա­կուած վի­ճա­կի մէջ է։

Ձեռ­նար­կի վեր­ջա­ւո­րու­թեան ան­մի­ջա­կան ո­ճով ար­տա­յայ­տուե­ցաւ նաեւ Ա­րա Կիւ­լէր, որ հի­ւան­դա­նո­ցէն նոր դուրս ե­կած ըլ­լա­լով՝ ա­նուա­սայ­լա­կի վրայ էր։ Հա­կա­ռակ իր ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կին, բարձր էր վար­պե­տին տրա­մադ­րու­թիւ­նը եւ ան իր զգա­ցում­նե­րը բաժ­նեց թէ՛ ներ­կա­նե­րուն եւ թէ զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ 

Երկուշաբթի, Մարտ 14, 2016