ԱՐԱ ԿԻՒԼԷՐԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ ԹԻՖԼԻԶԻ ՄԷՋ

Թիֆ­լի­զի մէջ ե­րէկ բա­ցու­մը կատա­րուե­ցաւ ա­նուա­նի լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէ­րի ցու­ցա­հան­դէ­սին, զոր կազ­մա­կեր­պած էին Թիֆ­լի­զի մօտ Թուր­քիոյ դես­պա­նա­տունն ու Վրաս­տա­նի Ազ­գա­յին թան­գա­րա­նը։

«Դա­րու լա­ւա­գոյն լու­սան­կա­րիչ» տիտ­ղո­սը կրող Ա­րա Կիւ­լէ­րի գոր­ծե­րը այ­սօր կը զար­դա­րեն աշ­խար­հի բազ­մա­թիւ թան­գա­րան­նե­րը, մաս­նա­ւոր եւ ազ­գա­յին հա­ւա­քա­ծո­նե­րը։

Ան լու­սան­կա­րած է Փապ­լօ Փի­քա­սոն, Սալ­վա­տոր Տա­լին, Ո­ւի­լիըմ Սա­րո­յեա­նը, Ո­ւինս­թըն Չէօր­չի­լը, Պեռ­նար Ռա­սը­լը, Ինտ­րա Կան­տին, Սէր­կէյ Փա­րա­ճա­նովն ու 20-րդ դա­րու այլ մե­ծե­րը։ Ա­րա Կիւ­լէր իր տե­սախ­ցի­կով ան­մա­հա­ցու­ցած է գրե­թէ ա­մէն ինչ այն քա­ղա­քին մէջ, ուր մեծ­ցած է։ Այդ պատ­ճա­ռով զինք յա­ճախ կ՚ա­նուա­նեն նաեւ «Պոլ­սոյ աչ­քը»։­ Ա­րա Կիւ­լէ­րի աշ­խա­տանք­նե­րը Թիֆ­լի­զի Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հին մէջ պի­տի ներ­կա­յա­ցուին մին­չեւ Հոկ­տեմ­բե­րի 31-ը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015