ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան սա­նուց միու­թեան թա­տե­րա­խում­բը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հան­դէս ե­կաւ ներ­կա­յա­ցու­մով մը։ «Hangisi babası» խա­ղը ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ թա­ղի վար­ժա­րա­նի նո­րա­կա­ռոյց հա­մա­լի­րի «Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ» սրա­հի եր­դի­քին տակ։ Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցան Պա­քըր­գիւ­ղի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ Ա­թէշ Իւ­նալ Էր­զէն, Գա­րա­կէօ­զեան Տան խնա­մա­կա­լու­թեան ա­տե­նա­պետ եւ յայտ­նի հա­մայն­քա­յին բա­րե­րար Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ, Պա­քըր­գիւ­ղի Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մե­սուտ Էօզ­տե­միր եւ իր ըն­կեր­նե­րը, Տա­տեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­սէն Ար­շըք, տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ եւ բազ­մա­թիւ թա­տե­րա­սէր­ներ։

Տա­տեան սա­նուց միու­թեան թա­տե­րա­խում­բը յի­շեալ խա­ղը կը ներ­կա­յաց­նէ բե­մադ­րիչ Մերթ Ա­սու­թա­յի մա­կա­նին ներ­քեւ։ Դե­րա­կա­տար­ներն են՝ Ա­դամ Արս­լան, Թա­թիա­նա Թու­մա­յեան, Նա­թա­լի Էօզ­քա­յա, Աս­լին Ուս­տաա­րա­մօղ­լու, Ա­րաս Թեր­ճան, Սե­ւան Նի­զա­մեան եւ Թո­րոս Փեհ­լի­վան։

Ներ­կա­յաց­ման ա­ւար­տին թա­տե­րա­խում­բին ա­նու­նով ար­տա­յայ­տուե­ցաւ Աս­լին Ուս­տաա­րա­մօղ­լու։ Սրտի խօսք մըն ալ ար­տա­սա­նեց բե­մադ­րի­չին կո­ղա­կի­ցը՝ Շի­րին Ա­սու­թայ։ Յա­ջոր­դած ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին հան­դի­սա­տես­նե­րը ջեր­մօ­րէն շնոր­հա­ւո­րե­ցին թա­տե­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րը, մինչ տօ­նա­կան բարձր տրա­մադ­րու­թեան մը մթնո­լոր­տով հա­տուե­ցաւ կար­կան­դա­կը։ 

Երկուշաբթի, Ապրիլ 18, 2016