ԹԱՆԿԱՐԺԷՔ ԸՆԾԱՅ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան եւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը շա­բա­թա­վեր­ջին Ե­րե­ւա­նի մէջ մաս­նակ­ցե­ցան «Վե­րապ­րած ձե­ռագ­րեր» ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան։ Հարկ է նշել, որ այս ցու­ցա­հան­դէ­սը կազ­մա­կեր­պուած է Մա­տե­նա­դա­րա­նի եր­դի­քին տակ։ Ներ­կայ էին նաեւ Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղո­սեան, Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան, Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րար Ար­մէն Ա­շո­տեան, Նա­խա­գա­հա­կան աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Վի­գէն Սարգ­սեան, բարձ­րաս­տի­ճան ե­կե­ղե­ցա­կան­ներ, Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ նա­խա­գահ Ռա­դիկ Մար­տի­րո­սեան, բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­ներ, գիտ­նա­կան­ներ, մտա­ւո­րա­կան­ներ եւ հիւ­րեր։

Ձեռ­նար­կի բաց­ման ըն­թաց­քին Սերժ Սարգ­սեան ձե­ռա­գիր մը նուի­րեց Մա­տե­նա­դա­րա­նին։ Սա 17-րդ դա­րու մե­ծար­ժէք նկա­րա­զարդ Ս. Ա­ւե­տա­րան մըն է՝ ա­ւե­տա­րա­նիչ­նե­րու է­ջա­դիր ման­րան­կար­նե­րով, կի­սա­խո­րան­նե­րով եւ լու­սանց­քա­զար­դե­րով։ Նուի­րուա­ծը կո­չուած է Կար­միր Ա­ւե­տա­րան։ Ու­նի հե­տա­գայ դա­րե­րու ու­շագ­րաւ յի­շա­տա­կա­րան­ներ, ո­րոնց շնոր­հիւ կը պար­զուի, թէ ձե­ռագ­րի տէ­րը՝ տի­րա­ցու Սա­հակ այդ մէ­կը 1752 թուա­կա­նին նուի­րա­բե­րած է Կար­սի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ։ 19-րդ դա­րուն այս ձե­ռա­գի­րը ան­ցած է ձեռ­քէ ձեռք եւ 20-րդ դա­րուն յայտ­նուած՝ Ջա­ւախ­քի Ճա­լա գիւ­ղին մէջ, Պաղ­տա­սար Շահ­պա­սո­վի մօտ։

Հարկ է նշել, որ Մա­տե­նա­դա­րա­նի մէջ բա­ցուած ցու­ցա­հան­դէ­սի ծի­րին ընդգր­կուած են բա­ցա­ռիկ ձե­ռագ­րեր եւ ար­խի­ւա­յին ձե­ռագ­րեր։ Յա­տուկ շեշ­տադ­րում ստա­ցած է Ե­րա­նաշ­նորհ Տ.Տ. Գէորգ Ե. Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սին եւ ա­նոր կար­գադ­րու­թեամբ ձե­ռագ­րե­րու փրկու­թեան ա­ռա­քե­լու­թեան երբ­մե­նի հա­յա­շատ գա­ւառ­նե­րը ու­ղար­կուած յանձ­նա­խում­բե­րուն գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 20, 2015