ՄԱՐԴԱԿԵԴՐՈՆ ՄՕՏԵՑՈՒՄ

Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւ­նը հաս­տա­տեց Հա­սա­րա­կա­կան հա­ւա­սա­րու­թեան միա­ւոր մը։ Քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի հա­մա­լի­րէն ներս բա­ցուած այս նոր բա­ժան­մուն­քը նա­խըն­թաց ե­րե­կո­յեան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը ծա­նօ­թա­ցուե­ցաւ հան­րա­յին կար­ծի­քին։ Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ըն­կե­րա­յին օ­ժան­դա­կու­թեան գոր­ծոց տնօ­րէ­նու­թեան են­թա­կա­յու­թեամբ ստեղ­ծուած է այս բա­ժան­մուն­քը, ո­րու հիմ­քին կը գտնուի մար­դու ի­րա­ւանց նկատ­մամբ յար­գան­քի սկզբուն­քը։ Հա­ւա­սա­րու­թեան հե­տա­մուտ տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մարմ­նի մը ճա­նա­պար­հէն ըն­թա­նա­լով կա­տա­րուած նա­խա­ձեռ­նու­թիւն մըն է այս մէ­կը, ո­րու պտուղ­նե­րը Թուր­քիոյ պայ­ման­նե­րով կը հա­մա­րուին ան­նա­խըն­թաց։ Հարկ է նշել, որ այս բա­ժան­մուն­քի հաս­տատ­ման ուղ­ղեալ աշ­խա­տանք­նե­րուն մէջ լուրջ դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ու­նե­ցած է ի­րա­ւա­պաշտ­պան Պոյ­սան Եա­քար, որ դժբախ­տա­բար մա­հա­ցած ըլ­լա­լու բե­րու­մով չէ կրցած ա­կա­նա­տես ըլ­լալ ծրագ­րի ի կա­տար ա­ծուե­լուն։ Հե­տե­ւա­բար, քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի այս նոր միա­ւո­րի ծա­նօ­թաց­ման հա­ւա­քոյ­թը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ իր ո­գե­կոչ­ման։

Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Ի­նէօ­նիւ ծա­նօ­թաց­ման հա­ւա­քոյ­թին ըն­թաց­քին ընդգծեց, թէ մար­դու, ան­հա­տի ա­ռանց­քով տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վա­րում մը Շիշ­լի գա­ւա­ռա­կի հիմ­նա­կան կա­րիքն է։

Սէյ­հան Ար­մա­նի հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ գոր­ծադ­րուե­ցաւ այս ե­րե­կոյ­թին յայ­տա­գի­րը, ո­րու մաս­նա­կից­նե­րու շար­քին էին ՄԱԿ-ի Բնակ­չու­թեան հիմ­նադ­րա­մի աշ­խա­տա­կից­նե­րէն Մել­թէմ Աղ­տուկ, Իս­թան­պու­լի մօտ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու ա­ւագ հիւ­սա­տոս Չարլզ Հան­թըր, Գա­նա­տա­յի ա­ւագ հիւ­պա­տոս Էնտ­րու Սմիթ, Իս­րա­յէ­լի ա­ւագ հիւ­պա­տոս Շաի Քո­հէն, ե­րես­փո­խա­նի թեկ­նա­ծու­ներ՝ Սե­լի­նա Տո­ղան եւ Մել­տա Օ­նուր, Թուր­քիոյ Հրէից Րա­բու­նա­պետ Ռաւ Իս­հաք Հա­լե­ւա, հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ա­րուես­տա­գէտ­ներ, ծանօթ դէմքեր եւ բազ­մա­թիւ հիւ­րեր։ Պոյ­սան Եա­քա­րի ըն­տա­նի­քի ան­դամ­ներն ալ ներ­կայ գտնուե­ցան ծա­նօ­թաց­ման հա­ւա­քոյ­թին։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 24, 2015