ՇԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻԻՆ ՊԱՐԳԵՒ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ սփիւռ­քա­հայ հռչա­կա­ւոր ա­րուես­տա­գէտ, յայտ­նի դաշ­նա­կա­հար Շա­հան Արծ­րու­նի յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն բարձր պար­գե­ւի մը ար­ժա­նի պի­տի դառ­նայ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան պե­տա­կա­նու­թեան կող­մէ։ Այս­պէս, Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ո­րո­շած է Շա­հան Արծ­րու­նին պար­գե­ւատ­րել «Մով­սէս Խո­րե­նա­ցի» մե­տայ­լով։ Այս շա­բա­թա­վեր­ջին՝ Մա­յի­սի 28-ին, Հան­րա­պե­տու­թեան տօ­նին առ­թիւ Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խա­տե­սուած են շարք մը տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­ներ։ Ըստ սո­վո­րու­թեան, այդ տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով կը կազ­մա­կեր­պուի նաեւ պար­գե­ւատր­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն մը։ Ու­րեմն, Շա­հան Արծ­րու­նիի «Մով­սէս Խո­րե­նա­ցի» մե­տայլն ալ պի­տի յանձ­նուի այս ա­ւան­դա­կան հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին։

Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Շա­հան Արծ­րու­նի եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր անգ­նա­հա­տե­լի նպաստ մը կը բե­րէ հայ ե­րաժշ­տու­թեան եւ իր ամ­բողջ հե­ղի­նա­կու­թիւ­նը ի գործ կը դնէ ա­նոր մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման ուղ­ղու­թեամբ։ Իր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը չի սահ­մա­նա­փա­կուիր զուտ գե­ղա­րուես­տա­կան բնա­գա­ւա­ռով, այլ ան հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն բազ­մա­կող­մա­նի նպաստ կը բե­րէ՝ Հա­յաս­տա­նի մէջ ըն­կե­րա­յին զա­նա­զան ծրագ­րե­րու կեան­քի կո­չուե­լուն, համագործակցելով նաեւ Հայ օգնութեան ֆոն-տին (ՀՕՖ) հետ։

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016