ՍԷՆ ՓԵԹԵՐՍՊՈՒՐԿԻ «ԷՄՓԷՐԻԱԼ ՇԱՓԻԹՕ» ԿՐԿԷՍԻՆ ԵԼՈՅԹԸ ՋԵՐՄ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅ ԴԱՐՁԱՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Սէն Փե­թերս­պուր­կի «Էմ­փէ­րիալ շա­փի­թօ» կրկէ­սը շա­բա­թա­վեր­ջին սկսաւ Ե­րե­ւա­նի ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քին։ Հոծ թիւով հան­դի­սա­տես­ներ հե­տե­ւե­ցան այս ա­ռա­ջին ե­լոյ­թին։ Սէն Փեթերս­պուր­կէն ժա­մա­նած խում­բը ճոխ յայ­տա­գիր մը ներ­կա­յա­ցուց հայ հան­դի­սա­տես­նե­րուն, ո­րոնք ջերմ ծա­փա­հա­րութիւն­նե­րով ար­տա­յայ­տե­ցին ի­րենց դրա­կան տպա­ւո­րու­թիւն­ները։ Լու­սան­կար­նե­րուն մէջ կ՚ե­րե­ւին «Էմ­փէ­րիալ շա­փի­թօ»ի ելոյ­թէն զա­նա­զան դրուագ­ներ։ 

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015