ՎԱՔԸՖԼԸԳԻՒՂԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Ս. Աս­տուա­ծած­նի տօ­նին շար­ժա­ռի­թով մեր հա­մայն­քին ու­շադ­րու­թիւ­նը այս շրջա­նին վերս­տին կեդ­րո­նա­ցած է Վա­քըֆ­լը­գիւ­ղին եւ ա­նոր Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ վրայ։ Այս գողտ­րիկ ե­կե­ղե­ցիով խորհր­դան­շուած պատ­մա­կան գիւ­ղը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կ՚ապ­րի վե­րել­քի շրջան մը։ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ հո­վա­նիին ներ­քեւ վա­քըֆ­լը­գիւղ­ցի­նե­րը բազ­մա­կող­մա­նի աշ­խա­տանք կը տա­նին, որ­պէս­զի գիւ­ղի կեան­քէն ներս ա­ւել­նայ ե­ռու­զե­ռը։ Այս ուղ­ղու­թեամբ Իս­թան­պու­լէն ալ բա­զում ազ­գա­յին­ներ կը զօ­րակ­ցին վա­քըֆ­լը­գիւղ­ցի­նե­րուն։

Ս. Աս­տուա­ծած­նի տօ­նին օ­րը, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ Վա­քըֆ­լը­գիւղ կա­տա­րուած այ­ցե­լու­թե­նէն շա­բաթ մը վերջ, այս ան­գամ ալ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան գիւղ այ­ցե­լած է՝ կարգ մը ազ­գա­յին­նե­րու ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ։ Ս. Աս­տուա­ծած­նի ա­ւան­դա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րէն վերջ, այժմ վա­քըֆ­լը­գիւղ­ցի­նե­րը կը պատ­րաստուին Իս­թան­պու­լի մէջ խրախ­ճանք մը կազ­մա­կեր­պե­լու։

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու մեր ծա­նօթ ազ­գա­յին­նե­րէն Միհ­րան Ու­լի­կեա­նը, որ տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր հո­գա­տար վե­րա­բեր­մունք ցոյց կու տայ այս գիւ­ղին նկատ­մամբ եւ մղիչ ու­ժը կը հան­դի­սա­նայ Իս­թան­պու­լէն կա­տա­րուած զօ­րակ­ցու­թեան շար­ժում­նե­րուն։ Միհ­րան Ու­լի­կեան ե­րէ­կուան հա­ճե­լի զրոյ­ցին ըն­թաց­քին մե­զի տե­ղե­կա­ցուց, թէ այս շա­բա­թա­վեր­ջին Գնա­լը կղզիի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ նա­խա­տե­սուած է Վա­քըֆ­լը­գիւ­ղի խրախ­ճան­քը։ Ըստ մշա­կուած ծրագ­րին, Շա­բաթ ե­րե­կո­յեան խրախ­ճան­քը պի­տի սկսի, մաս­նակ­ցու­թեամբ «Ո­մանք» խում­բին։ Գի­շե­րուան ողջ տե­ւո­ղու­թեան պի­տի պատ­րաս­տուին ա­ւան­դա­կան հա­րի­սա­նե­րը, իսկ յա­ջորդ ա­ռա­ւօտ յա­ւարտ Ս. Պա­տա­րա­գի պի­տի բաժ­նուին հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն։

Մշա­կու­թա­յին ծրագ­րին ա­ռըն­թեր փա­ռա­տօ­նի մաս­նա­կից­նե­րը հնա­րա­ւո­րու­թիւն պի­տի ու­նե­նան ա­պա­հո­վե­լու գիւ­ղի ար­տադ­րան­քը եւ ման­րա­մասն տե­ղե­կու­թիւն­ներ քա­ղե­լու Վա­քըֆ­լը­գիւ­ղի այ­սօ­րուան վի­ճա­կին շուրջ։

Միհ­րան Ու­լի­կեան մեր ե­րէ­կուան զրոյ­ցին ըն­թաց­քին հե­տաքրք­րա­կան տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց ան­ցեալ մէկ տա­րուան ժամա­նա­կաշրջա­նին ծա­ւա­լուած գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րուն շուրջ։ Ըստ ի­րեն, Վաքըֆ­լը­գիւ­ղէն ներս հո­վուա­տան երկ­յար­կա­նի հա­մա­լի­րին կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին թա­փով։ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ բլու­րի լան­ջին շի­նա­րա­րու­թիւն մըն է այս մէ­կը, որ ճա­կա­տագ­րա­կան նշա­նա­կու­թիւն կը ներ­կայաց­նէ գիւ­ղի ա­պա­գա­յին տե­սա­կէ­տէ։ Ե­թէ այդ ծրա­գի­րը հաս­նի իր ա­ւար­տին, ա­պա Վա­քըֆ­լը­գիւղ պի­տի դառ­նայ ինք­նա­բաւ։ Հո­վուա­տան ա­ռըն­թեր այդ հա­մա­լի­րը կ՚ընդգր­կէ 9 հիւ­րա­սե­նեակ, 150 հո­գիի տա­րո­ղու­թեամբ բազ­ման­պա­տակ սրահ մը, թան­գա­րան եւ ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը՝ կա­նանց հա­մար ար­տադ­րա­մաս մը։ Այս ար­տադ­րա­մա­սը հնա­րա­ւո­րու­թիւն կ՚ըն­ձե­ռէ, որ­պէս­զի Վա­քըֆ­լը­գիւ­ղի բնո­րոշ տե­սա­կա­նին պատ­րաս­տուի կա­յուն թա­փով եւ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան չա­փա­նիշ­նե­րու հա­մա­պա­տաս­խան։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ այս ար­տադ­րա­մա­սին շնոր­հիւ է, որ Վա­քըֆ­լը­գիւղ իննու­րոյն վա­ճա­ռա­նի­շով հրա­պա­րակ հա­նե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն կ՚ու­նե­նայ իր ար­տադ­րան­քը, որ այն­քան յա­ջող է ու կը փնտռուի բո­լո­րին կող­մէ։ Սա կ՚ա­պա­հո­վէ նաեւ յար­մա­րու­թիւն Երկ­րա­գոր­ծու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ նա­խա­տե­սուած չա­փա­նիշ­նե­րուն։ Ըստ Միհ­րան Ու­լի­կեա­նի բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րուն, գիւ­ղա­ցի կա­նայք ի­րենց ամ­բողջ ար­տադ­րան­քին հա­սոյ­թը այս շրջա­նին կը յատ­կաց­նեն հո­վուա­տան հա­մա­լի­րի շի­նարա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րուն։ Այս մի­ջոց­նե­րը ճա­կա­տագ­րա­կան նշա­նա­կու­թիւն ու­նին պատ­մա­կան գիւ­ղին հա­մար։ Այս շրջա­նին ա­ւել­ցած է նաեւ Վաքըֆ­լը­գիւ­ղէն ան­ցորդ­նե­րուն թի­ւը եւ շնոր­հիւ ա­նոնց կող­մէ կա­տա­րուած գնում­նե­րուն՝ ա­ռեւ­տուրն ալ ո­րոշ չա­փով աշ­խու­ժա­ցած է այն­տեղ։

Այս շա­բա­թա­վեր­ջին նա­խա­տե­սուած խրախ­ճան­քին ըն­թաց­քին փա­փա­քող­ներ հնա­րա­ւո­րու­թիւն պի­տի ունե­նան նաեւ նուի­րա­տուու­թիւն ը­նե­լու՝ զօ­րակ­ցե­լու հա­մար Վա­քըֆ­լը­գիւ­ղի մէջ ստեղ­ծուած այս շարժ­ման։ Ե­րէ­կուան մեր զրոյ­ցին ըն­թաց­քին Միհ­րան Ու­լի­կեան ա­ռանձ­նա­պէս շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Կղզեաց թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Լե­ւոն Շա­տեա­նին եւ իր ըն­կեր­նե­րուն, ո­րոնք պատ­րաս­տա­կամ վե­րա­բերմունք ցոյց կու տան Վա­քըֆ­լը­գիւ­ղի խրախ­ճանքի կազ­մա­կերպ­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րուն նպաս­տե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

Միւս կող­մէ, այս վեր­ջին այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեա­նի ձե­ռամբ մկրտուած են տեղ­ւոյն Ծխա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ճեմ Չա­փա­րի եր­կու դստրե­րը՝ Զու­լա­լը եւ Ա­րե­ւը։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015