ԴԵՐԱՍԱՆ ՍՈՍ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ

Շա­բա­թա­վեր­ջին Ե­րե­ւա­նի մէջ ո­գե­կո­չուե­ցաւ յայտ­նի ու սի­րուած դե­րա­սան Սոս Սարգ­սեան։ Իր տա­րե­դար­ձին օ­րը՝ Հոկ­տեմ­բե­րի 24-ին մայ­րա­քա­ղա­քի Տէ­րեան փո­ղո­ցի թիւ 65 շէն­քին վրայ զե­տե­ղուած եւ իր յի­շա­տա­կին ձօ­նուած յու­շա­տախ­տա­կը բա­ցուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը։ Իր ապ­րած բնա­կա­րա­նին վրայ այս­պէ­սով ան­մա­հա­ցաւ ժո­ղովր­դա­կան ա­րուես­տա­գէտ Սոս Սարգ­սեա­նի յի­շա­տա­կը։ Հա­յա­քոյ­թի ըն­թաց­քին ե­լոյթ­նե­րով հան­դէս ե­կան Հա­յաս­տա­նի մտա­ւո­րա­կան աշ­խար­հէն խումբ մը յայտ­նի դէմ­քեր. օ­րի­նակ՝ Զօ­րի Բա­լա­յեան, Լե­ւոն Ի­գի­դեան, Դա­ւիթ Մու­րա­տեան, Վար­դան Մկրտչեան եւ այլք։  Յու­շա­տախ­տա­կի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցան նաեւ Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ պա­տաս­խա­նա­տու­ներ։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 27, 2015