ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԸ ԼՈՅՍ ԸՆԾԱՅԵՑ «ԼԻՆԵԼ ԱՍՏՈՒԱԾ» ԳԻՐՔԸ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը լոյս ըն­ծա­յեց Տ. Մես­րոպ Վրդ. Պար­սա­մեա­նի «Լի­նել Աս­տուած (Մար­դու աս­տուա­ծաց­ման ե­ռաս­տի­ճան ճա­նա­պար­հը ըստ Ս. Ներ­սէս Շնոր­հա­լի Հայ­րա­պե­տի վար­դա­պե­տու­թեան)» գիր­քը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ լոյս տե­սած այս աշ­խա­տու­թիւ­նը տպագ­րուած է «Սար­գիս Գաբ­րիէ­լեան» հիմ­նադ­րա­մի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ։ Գիր­քին մէջ ներ­կա­յա­ցուած է Ս. Ներ­սէս Շնոր­հա­լիի քրիս­տո­նէա­կան վար­դա­պե­տու­թեան հա­յեացք­նե­րու ամ­բող­ջա­կան եւ հա­մա­կար­գուած վեր­լու­ծու­թիւ­նը մար­դու աստուա­ծաց­ման վե­րա­բե­րեալ։ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի ար­ժէ­քա­ւոր միա­բան­նե­րէն Տ. Մես­րոպ Վրդ. Պար­սա­մեան նաեւ հա­մադ­րած ու վեր­լու­ծած է թէ՛ Ընդ­հան­րա­կան եւ թէ Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ հայ­րե­րու ու վար­դա­պետ­նե­րու բո­լոր տե­սա­կէտ­նե­րը քրիս­տո­նէա­կան վար­դա­պե­տու­թեան այս կա­րե­ւո­րա­գոյն դրսե­ւոր­ման մա­սին։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 29, 2015