ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԷՆ ՆՈՐ ԳԻՐՔ

Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի 82-րդ գա­հա­կալ հո­գե­լոյս Շնորհք Արք. Գա­լուս­տեա­նի վախ­ճան­ման 25-րդ տա­րե­լի­ցին շար­ժա­ռի­թով Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը լոյս ըն­ծա­յեց նոր գիր­ք մը։ Ծա­նօթ է, որ եր­ջան­կա­յի­շա­տակ պատ­րիար­քի ծննդեան 100-ա­մեա­կին առ­թիւ հաս­տա­տուած էր «Շնորհք Պատ­րիարք-100» մա­տե­նա­շա­րը, ո­րու շրջագ­ծով լոյս տե­սաւ «Գիրք Սաղ­մո­սաց եւ ա­պաշ­խա­րու­թեան մեծ սաղ­մո­սը» խո­րագ­րեալ գոր­ծը։

Այս հա­տո­րը Շնորհք Պատ­րիար­քի կրօ­նա­բա­րո­յա­կան սոյն աշ­խա­տա­սի­րու­թիւ­նը եւս պատ­րաս­տուած է հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դի յատ­կա­պէս Մեծ պահ­քի շրջա­նին եւ ընդ­հան­րա­պէս ա­պաշ­խա­րու­թեան շրջան­նե­րու հո­գե­ւոր մա­տա­կա­րա­րու­թեան հա­մար։ Ան, նա­խա­պէս լոյս տե­սած է քա­ղա­քիս մէջ՝ որ­պէս յօ­դուա­ծա­շարք եւ 1983-ին՝ որ­պէս ան­ջատ հա­տոր։

Հա­տո­րը կը բա­ցուի Վա­ղար­շակ Սրկ. Սե­րով­բեա­նի ա­ռաջ­նոր­դող խօս­քով, ուր հա­տո­րի խմբա­գի­րը կը խօ­սի ե­րա­նաշ­նորհ հե­ղի­նա­կին եւ ա­պաշ­խա­րու­թեան մեծ սաղ­մո­սի կա­պին մա­սին։ Ա­պա տեղ կը գրա­ւեն սրբա­զան հե­ղի­նա­կի նկա­րը, հա­կիրճ կեն­սագ­րա­կա­նը եւ հրա­տա­րա­կուած գիր­քե­րու ցան­կը, Սաղ­մո­սա­սաց Դա­ւիթ թա­գա­ւո­րի կեն­սագ­րա­կա­նը՝ գրի առ­նուած նոյ­նինքն ե­րա­նաշ­նորհ հե­ղի­նա­կի կող­մէ։

Նա­խա­պէս լոյս տե­սած այս աշ­խա­տա­սի­րու­թիւ­նը վե­րա­ծուած է 16.5x23.5 սմ. չա­փե­րով 96 էջ­նոց հա­տո­րի մը, ո­րուն մէջ սրբա­զան հե­ղի­նա­կը հա­կիրճ բա­ցատ­րա­կա­նէ մը ետք, կ՚անդ­րա­դառ­նայ Սաղ­մո­սաց գիր­քի Աս­տուա­ծա­շունչ մա­տեա­նի մէ­ջի դի­քին ու կա­րե­ւո­րու­թեան, բա­ժա­նում­նե­րուն ու տե­սակ­նե­րուն, ե­րաժշ­տու­թեան հետ ա­ռըն­չու­թեան, վեր­նագ­րե­րուն, եբ­րա­յա­կան եւ քրիս­տո­նէա­կան, ինչ­պէս նաեւ Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ պաշ­տա­մուն­քի ըն­թաց­քին գոր­ծա­ծու­թեան, տպագ­րեալ սաղ­մո­սա­րան­նե­րու եւ հուսկ՝ Սաղ­մո­սաց գիր­քի գե­րա­զան­ցու­թեան։ Իսկ գիր­քի երկ­րորդ մա­սին մէջ, հա­կիրճ մուտ­քէ մը ետք, հա­մար առ հա­մար կը մեկ­նա­բա­նէ «Ո­ղոր­մեա ինձ Աս­տուած» ա­պաշ­խա­րու­թեան սաղ­մո­սը։

Հա­տո­րին մէջ տեղ կը գրա­ւէ նաեւ ե­րա­նաշ­նորհ հե­ղի­նա­կի պատ­րիար­քա­կան շրջա­նի անձ­նա­կան կնի­քը։

Սոյն հա­տո­րի մե­կե­նա­սու­թիւ­նը ստանձ­նած է Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, ի յի­շա­տակ տի­րա­մայր Ա­րաք­սի Ա­նու­շեա­նի։

Փա­փա­քող­ներ պի­տի կա­րե­նան հա­տո­րէն ու­նե­նալ դի­մե­լով Պատ­րիար­քա­րան, աշ­խա­տան­քա­յին ժա­մե­րու­ն։

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016