«ԿՏՈՐ ՄԸ ԿՏԱԿ» ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐՈՒ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ՝ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն բա­ցուե­ցաւ «Կտոր մը կրակ» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէս մը, որ կազ­մա­կերպուած է Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մի եւ Ե­րե­ւա­նի Գե­ղա­րուես­տի պե­տա­կան ա­կա­դե­միոյ ու­սա­նո­ղա­կան խոր­հուր­դի հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։ Հա­յաս­տա­նի Նը-կա­րիչ­նե­րու միու­թեան եր­դի­քին տակ բացուած այս ցու­ցա­հան­դէ­սը հա­մա­տե­ղած է ե­րի­տա­սարդ ա­րուես­տա­գէտ­նե­րու ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը։ Ձեռ­նար­կի հան­դի­սա­ւոր բաց­ման մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան, Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղո­սեան եւ այլ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­ներ։

Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման ըն­թաց­քին ծա­նօ­թա­ցաւ Ե­րե­ւա­նի Գե­ղա­րուես­տի պե­տա­կան ա­կա­դե­միոյ գե­ղան­կա­րի, կրա­ֆի­քի, քան­դա­կի բա­ժին­նե­րու ու­սա­նող­նե­րու աշ­խա­տանք­նե­րուն։ Այս ցու­ցա­հան­դէ­սը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ մրցոյ­թի մը բնոյ­թը ու­նի մաս­նա­կից­նե­րուն հա­մար։ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան բարձր գնա­հա­տեց այս ցու­ցա­հան­դէ­սին շրջագ­ծով ներ­կա­յա­ցուած ե­րի­տա­սարդ ա­րուես­տա­գէտ­նե­րու աշ­խա­տանք­նե­րը եւ մաս­նա­գի­տա­կան հմտու­թիւն­նե­րը։ Ող­ջու­նե­լով այս­պի­սի ծրագ­րի մը ի­րա­կա­նա­ցու­մը՝ վար­չա­պե­տը շեշ­տեց, որ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ե­րի­տա­սարդ­նե­րու կող­քին է ու պի­տի շա­րու­նա­կէ ա­ջակ­ցիլ տա­ղան­դա­ւոր ե­րի­տա­սարդ­նե­րու կրթու­թեան ա­պա­հով­ման եւ մաս­նա­գի­տա­կան զար­գաց­ման։

Իր կար­գին, Ե­րե­ւա­նի Գե­ղա­րուես­տի պե­տա­կան ա­կա­դե­միոյ վե­րա­տե­սուչ Ա­րամ Ի­սա­բէ­կեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց վարչա­պե­տին՝ ե­րի­տա­սարդ ստեղ­ծա­գոր­ծող­նե­րու կող­քին ըլ­լա­լու, ա­նոնց ա­ջակ­ցե­լու, զա­նոնք խրա­խու­սե­լու, ինչ­պէս նաեւ Ե­րե­ւա­նի Գե­ղա­րուես­տի պե­տա­կան ա­կա­դե­միոյ դահ­լի­ճի վե­րա­կա­ռուց­ման հա­մար ցուցա­բե­րուած ա­ջակ­ցու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ։

Իր կար­գին, Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մի հո­գա­բար­ձու­նե­րու խոր­հուր­դի հա­մա­կար­գող Կա­րէն Ա­ւա­գեանն ալ նշեց, թէ տա­րե­կան այս ցու­ցա­հան­դէ­սը ա­ռանձ­նա­յա­տուկ տեղ մը ու­նի ե­րի­տա­սար­դա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու շրջագծով եւ ար­դէն ար­հես­տա­վարժ բնոյթ մը կը կրէ։ Կա­րէն Ա­ւա­գեան ընդգ­ծեց, որ նման ձեռ­նարկ­նե­րը հնա­րա­ւո­րու­թիւն կ՚ըն­ձե­ռեն բա­ցա­յայ­տե­լու, ինչ­պէս նաեւ ա­ւե­լի ճա­նա­չե­լի դարձ­նե­լու տա­ղան­դա­ւոր ե­րի­տա­սարդ ստեղ­ծա­գոր­ծող­նե­րը։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2015