«ՅՈՅՍԻ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆ» ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ՁՕՆՈՒԱԾ ՓԱՌԱՏՕՆԻՆ ՇՐՋԱԳԾՈՎ

Ե­րե­ւա­նի «Չայ­քովս­քի» ե­րաժշ­տա­կան միջ­նա­կարգ մաս­նա­գի­տա­կան դպրո­ցի սա­նե­րը նուա­գե­ցին «Նուի­րէ կեանք» հիմ­նադ­րա­մի շա­հա­ռու ե­րա­խա­նե­րուն հա­մար։ Ա­րամ Խա­չա­տու­րեա­նին ձօ­նուած մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նի շրջա­նակ­նե­րէն ներս, մե­ծա­նուն եր­գա­հա­նի Ե­րե­ւա­նի տուն-թան­գա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս հա­մեր­գը, որ ա­նուա­նուած էր «Յոյ­սի ե­րաժշ­տու­թիւն»։ Յայ­տագ­րին շրջագ­ծով հա­տուած­ներ հնչե­ցին Ա­րամ Խա­չա­տու­րեա­նի ման­կա­կան ալ­պոմ­նե­րէն։ 

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Հա­յաս­տա­նի ե­րի­տա­սար­դա­կան նուա­գա­խում­բի գե­ղա­րուս­տա­կան ղե­կա­վար Սէր­կէյ Սմբա­տեան լրջօ­րէն կա­րե­ւո­րեց նման հա­մեր­գի մը ի­րա­կա­նա­ցու­մը։ Ըստ ի­րեն, «Նուի­րէ կեանք» հիմ­նադ­րա­մին հետ ի­րենք ար­դէն ու­նին եր­կար հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ան­ցեալ մը, շատ նա­խագ­ծեր ի­րա­կա­նա­ցու­ցած են, սա­կայն այս հա­մեր­գը սո­վո­րա­կան ձեռ­նարկ մը չի հա­մա­րուիր։ Ա­րամ Խա­չա­տու­րեա­նի ձօ­նուած փա­ռա­տօ­նի շրջա­նակ­նե­րէն ներս ի­րա­կա­նա­ցուած է այս հա­մեր­գը, շատ կա­րե­ւոր է, որ Հա­յաս­տա­նի մէջ կայ նման փա­ռա­տօն մը ու կայ նման հիմ­նադ­րամ մը, որ մտա­հոգ է ե­րա­խա­նե­րու ա­պա­գա­յով, ճա­տա­կագ­րով։ 

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2015