ՀԲԸՄ-Ի ԿՈՂՄԷ ՆՈՒԷՐ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թիւ­նը (ՀԲԸՄ) Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան շրջա­նին Հա­յաս­տա­նի մէջ կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ զա­նա­զան ծրագ­րեր, ո­րոնք ա­ռիթ կ՚ըն­ձե­ռեն տօ­նա­կան օ­րե­րուն հա­սա­րա­կու­թեան հա­մեստ խա­ւե­րու գօ­տեպնդ­ման։ Այս շրջագ­ծով, ՀԲԸՄ Հա­յաս­տա­նի մէջ ա­պաս­տան գտած սու­րիա­հա­յերն ալ չի թո­ղուր անն­կատ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ տա­րե­մու­տի առ­թիւ ՀԲԸՄ-ի կող­մէ նուէր­ներ բաժ­նուած է 1200 սու­րիա­հայ ե­րա­խա­նե­րու, ո­րոնք ի­րենց ըն­տա­նիք­նե­րուն հետ հաս­տա­տուած են Հա­յաս­տան։

ՀԲԸՄ-ի պա­տաս­խա­նա­տու­ներն ու կա­մա­ւոր­նե­րը բե­ղուն աշ­խա­տանք կը տա­նին, որ­պէս­զի նուէր­նե­րով լե­ցուն տոպ­րակ­նե­րը հաս­նին սու­րիա­հայ ե­րա­խա­նե­րուն։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 30, 2015