ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Սեւ ծո­վեան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՍԾՏՀԿ) մօտ Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­սէն Ա­ւա­գեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ աշ­խար­հահռ­չակ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէ­րի հետ։ Ծա­նօթ է, որ Ա­րա Կիւ­լէր նա­խան­ցեալ տա­րի այ­ցե­լած էր Ե­րե­ւան եւ այդ ժա­մա­նակ այ­ցե­լու­թեան կազ­մա­կերպ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն մաս­նակ­ցած ըլ­լա­լով Ար­սէն Ա­ւա­գեան ջերմ ծա­նօ­թու­թիւն մը հաստա­տած էր Ա­րա Կիւ­լէ­րին հետ։ Հարկ է նշել, որ Ա­ւա­գեան այդ շրջա­նին կը գլխա­ւո­րէր Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան սահ­մա­նա­կից եր­կիր­նե­րու վար­չու­թիւ­նը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով որ Ար­սէն Ա­ւա­գեան ներ­կա­յիս սկսած է պաշ­տօ­նա­վա­րել քա­ղա­քիս մէջ՝ փա­փա­քած էր մե­ծա­նուն վար­պե­տին հետ մէկ­տե­ղուիլ վերս­տին, այս ան­գամ ար­դէն իր ար­տադ­րան­քի բո՛ւն մի­ջա­վայ­րին մէջ։ Կիւ­լէ­րի ա­ռող­ջու­թեան թոյլ տուած սահ­ման­նե­րուն ներ­քեւ, այդ տե­սակ­ցու­թիւ­նը ի վեր­ջոյ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին, ան­շուշտ, Կա­լա­թա­սա­րա­յի «Ա­րա» սրճա­րա­նի եր­դի­քին տակ։

Ան­մի­ջա­կան զրոյ­ցի մթնո­լոր­տին մէջ, Ա­րա Կիւ­լէր եւ Ար­սէն Ա­ւա­գեան ապ­րե­ցան զի­րար վե­րագտ­նե­լու ու­րա­խու­թիւ­նը՝ մա­նա­ւանդ, որ եր­կուքն ալ ջերմ յու­շեր կը պա­հէին Ե­րե­ւա­նի օ­րե­րէն։ Ա­ւա­գեան նշեց, որ իր պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան սկիզ­բէն ի վեր ան­ցած կարճ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին յա­ջո­ղած էր հնա­րա­ւո­րինս կա­պե­րը թար­մաց­նել հա­մայն­քէն ներս եւ այս շրջագ­ծով բա­րո­յա­կան պարտք մը հա­մա­րած էր՝ տես­նել Ա­րա Կիւ­լէ­րը ու կրկնել իր յար­գանքն ու հա­մակ­րան­քը։ Ար­դա­րեւ, Կիւ­լէր որ­պէս պոլ­սա­հա­յու­թեան ծո­ցէն հա­սած մե­ծու­թիւն, իս­կա­կան հան­ճար՝ հա­մայն­քի խորհր­դան­շա­կան ե­զա­կի դէմ­քե­րէն մին է։

Ա­ւա­գեան տե­ղե­կա­ցուց, որ ըն­թաց­քի մէջ է Ե­րե­ւա­նի սրտին վրայ Ա­րա Կիւ­լէ­րի տուն-թան­գա­րան մը հիմ­նե­լու ուղ­ղեալ ծրա­գի­րը։ Մայ­րա­քա­ղա­քի կեդ­րո­նին տա­րածք մը յատ­կա­ցուած է այս նա­խա­գի­ծը կեան­քի կո­չե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։ Ա­րա Կիւ­լէր գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու դար­ձաւ այս թարմ տուեալ­նե­րուն եւ ա­ւել­ցուց, որ կա­նո­նա­ւոր ձե­ւով կա­պի մէջ է Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան պաշ­տօ­նա­տար­նե­րուն հետ։ Ան կա­րե­ւո­րու­թեամբ մատ­նան­շեց նաեւ նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ իր հետ պա­հուած շփում­նե­րուն շրջագ­ծով ցու­ցա­բե­րուած հե­տե­ւո­ղա­կա­նու­թիւնն ու նա­խան­ձախնդ­րու­թիւ­նը։ Ա­րա Կիւ­լէր յայտ­նեց նաեւ, թէ այն­պէս կը պատ­կե­րաց­նէ՝ որ իր ժա­ռան­գու­թիւ­նը կը պատ­կա­նի ընդ­հան­րա­պէս Թուր­քիոյ ամ­բողջ քրիս­տո­նեայ քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն, սա­կայն միեւ­նոյն ժա­մա­նակ մե­ծա­պէս կը կա­րե­ւո­րէ, որ­պէս­զի այդ ա­ւան­դը ա­ռա­ւե­լա­գոյն հա­մե­մա­տու­թեամբ ցո­լա­ցած ըլ­լայ Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Այս պատ­ճա­ռով է, որ ան իր նկա­րա­հա­նած գոր­ծե­րուն ա­մե­նա­յատ­կան­շա­կան­նե­րը ու­ղար­կած է նաեւ Հա­յաս­տան՝ եւ թէ ոչ նուազ քա­նա­կու­թեամբ, այդ ա­ւան­դի լա­ւա­գոյնս պահ­պան­ման ակն­կա­լի­քով։

Զրոյ­ցի տե­ւո­ղու­թեան Ա­րա Կիւ­լէր խօ­սե­ցաւ նաեւ իր ար­խի­ւի ճա­կա­տագ­րի հար­ցին շուրջ. նիւթ մը, որ վեր­ջին օ­րե­րուն յա­ճախ ա­ռար­կայ կը դառ­նայ զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու ու­շադ­րու­թեան, ար­ձա­գանգ գտնե­լով նաեւ Հա­յաս­տա­նի հան­րա­յին կար­ծի­քին մօտ։ Մե­ծա­նուն վար­պե­տը դի­տել տուաւ, որ չե­ղեալ յայ­տա­րա­րած է «Տո­ղուշ» խմբա­կին հետ կնքուած հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը, իսկ այժմ կը պատ­րաս­տուի նոր պայ­ման­նե­րով գտնել հա­սա­րա­կաց յայ­տա­րար մը՝ նոյն մար­դոց հետ, որ­պէս­զի Կա­լա­թա­սա­րա­յի ըն­տա­նե­կան ժա­ռանգ իր շէն­քը վե­րա­ծուի տուն-թան­գա­րա­նի։ Ա­ւա­գեան յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց հռչա­կա­ւոր վար­պե­տի նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն հա­մար։

Ար­սէն Ա­ւա­գեա­նի հետ սրճե­լու ժա­մա­նակ Ա­րա Կիւ­լէր ցոյց տուաւ նաեւ իր լու­սան­կար­նե­րով հրա­տա­րա­կուած վեր­ջին ալ­պոմ­նե­րը՝ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­լով ա­նոնց բո­վան­դա­կած գոր­ծե­րուն շուր­ջ։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 4, 2015