ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԲԱՐԵՒ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան «Բա­րեւ» թա­տե­րա­խում­բը հան­դէս ե­կաւ ներ­կա­յա­ցու­մով մը։ Քրէմ Սի­մո­նի (Սի­մոն Էք­մէք­ճեան) հե­ղի­նա­կած գոր­ծը Սօ­սի Ճնտո­յեա­նի կող­մէ պատ­շա­ճե­ցու­մով բե­մադ­րուե­ցաւ «Հարս ու կե­սուր Գնա­լը կղզիի մէջ» խա­ղը։ Բե­մադ­րիչն ալ մեր թա­տե­րա­կան աշ­խար­հի յայտ­նի ա­նուն­նե­րէն Սօ­սի Ճնտո­յեանն էր։

Ա­ռա­ջին ցու­ցադ­րու­թիւ­նը պա­տուեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Ներ­կայ էին նաեւ Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան Իս­թան­պու­լի վա­նա­տու­նէն Հայր Յա­կով­բոս Ծ. Վրդ. Չօ­փու­րեան, Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան, Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն Վազ­գէն Պա­րըն, Ֆէ­րի­գիւ­ղի թա­ղա­յին խոր­հուր­դի փոխ-ա­տե­նա­պետ Որ­դիք Մկրտիչ Փա­փա­զեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը, Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա­ւե­տիս Հա­ճըն­լըեան, տնօ­րէ­նու­հի Ար­փի Մա­նու­կեան, թա­ղի յա­րա­կից մար­մին­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ թա­տե­րա­սէր­ներ։ Բա­ցու­մին ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ հիւ­րըն­կալ սա­նուց միու­թեան վար­չա­յին­նե­րէն Ա­րիա­նա Գա­զան­ճեան։

Ներ­կա­նե­րը հա­ճե­լի ժա­մանց ու­նե­ցան այս զա­ւեշ­տին ըն­թաց­քին, ո­րու դե­րա­կա­տար­ներն են՝ Թա­լին Պէր­պէ­րեան, Աս­լին Սի­մո­նեան, Լե­նա Ե­նիեոր­կան, Սե­ւա­տա Տե­միր­ճի, Ար­թուն Կէ­պէն­լիօղ­լու, Քե­ւըն Քա­րա­քուշ, Նա­տին Պէր­պէ­րեան, Ա­րան Ե­նիեոր­կան, Լի­զա Թուր, Թա­լիա Թուր, Սե­ւան Թուր եւ Սա­րօ Սա­րաֆ։  

Հարկ է նշել, որ այս ծրագ­րին թեք­նիկ ա­ռու­մով լուրջ ներդ­րում մը բե­րած է նաեւ Սա­յաթ Տաղ­լըեան։

Ձեռ­նար­կի ա­ւար­տին ներ­կա­նե­րը ջերմ ծա­փե­րով ող­ջու­նե­ցին Սօ­սի Ճնտո­յեա­նը եւ թա­տե­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րը։ Այս հանգ­րուա­նին ար­տա­յայ­տուե­ցան Թա­լին Պէր­պէ­րեան եւ Սօ­սի Ճնտո­յեան։ Գնա­հա­տան­քի խօսք մըն ալ ար­տա­սա­նեց նաեւ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։

Ներ­կա­յաց­ման ա­ւար­տին Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան վար­չու­թիւ­նը հան­դի­սա­տես­նե­րը պա­տուեց ըն­դու­նե­լու­թիւ­նով մը։ 

Հինգշաբթի, Ապրիլ 7, 2016